1. en etei eikostw kai tritw etei tw iwaV uiw ocoziou basilei iouda ebasileusen iwacaV uioV iou en samareia eptakaideka eth

2. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kai eporeuqh opisw amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl ouk apesth ap' autwn

3. kai wrgisqh qumw kurioV en tw israhl kai edwken autouV en ceiri azahl basilewV suriaV kai en ceiri uiou ader uiou azahl pasaV taV hmeraV

4. kai edehqh iwacaV tou proswpou kuriou kai ephkousen autou kurioV oti eiden thn qliyin israhl oti eqliyen autouV basileuV suriaV

5. kai edwken kurioV swthrian tw israhl kai exhlqen upokatwqen ceiroV suriaV kai ekaqisan oi uioi israhl en toiV skhnwmasin autwn kaqwV ecqeV kai trithV

6. plhn ouk apesthsan apo amartiwn oikou ieroboam oV exhmarten ton israhl en autaiV eporeuqhsan kai ge to alsoV estaqh en samareia

7. oti ouc upeleifqh tw iwacaV laoV all' h penthkonta ippeiV kai deka armata kai deka ciliadeV pezwn oti apwlesen autouV basileuV suriaV kai eqento autouV wV coun eiV katapathsin

8. kai ta loipa twn logwn iwacaV kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

9. kai ekoimhqh iwacaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en samareia kai ebasileusen iwaV uioV autou ant' autou

10. en etei triakostw kai ebdomw etei tw iwaV basilei iouda ebasileusen iwaV uioV iwacaV epi israhl en samareia ekkaideka eth

11. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo pashV amartiaV ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl en autaiV eporeuqh

12. kai ta loipa twn logwn iwaV kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou aV epoihsen meta amessiou basilewV iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

13. kai ekoimhqh iwaV meta twn paterwn autou kai ieroboam ekaqisen epi tou qronou autou en samareia meta twn uiwn israhl

14. kai elisaie hrrwsthsen thn arrwstian autou di' hn apeqanen kai katebh proV auton iwaV basileuV israhl kai eklausen epi proswpou autou kai eipen pater pater arma israhl kai ippeuV autou

15. kai eipen autw elisaie labe toxon kai belh kai elaben proV auton toxon kai belh

16. kai eipen tw basilei epibibason thn ceira sou epi to toxon kai epebibasen iwaV thn ceira autou epi to toxon kai epeqhken elisaie taV ceiraV autou epi taV ceiraV tou basilewV

17. kai eipen anoixon thn qurida kat' anatolaV kai hnoixen kai eipen elisaie toxeuson kai etoxeusen kai eipen beloV swthriaV tw kuriw kai beloV swthriaV en suria kai pataxeiV thn surian en afek ewV sunteleiaV

18. kai eipen autw elisaie labe toxa kai elaben kai eipen tw basilei israhl pataxon eiV thn ghn kai epataxen o basileuV triV kai esth

19. kai eluphqh ep' autw o anqrwpoV tou qeou kai eipen ei epataxaV pentakiV h exakiV tote an epataxaV thn surian ewV sunteleiaV kai nun triV pataxeiV thn surian

20. kai apeqanen elisaie kai eqayan auton kai monozwnoi mwab hlqon en th gh elqontoV tou eniautou

21. kai egeneto autwn qaptontwn ton andra kai idou eidon ton monozwnon kai erriyan ton andra en tw tafw elisaie kai eporeuqh kai hyato twn ostewn elisaie kai ezhsen kai anesth epi touV podaV autou

22. kai azahl exeqliyen ton israhl pasaV taV hmeraV iwacaV

23. kai hlehsen kurioV autouV kai oiktirhsen autouV kai epebleyen proV autouV dia thn diaqhkhn autou thn meta abraam kai isaak kai iakwb kai ouk hqelhsen kurioV diafqeirai autouV kai ouk aperriyen autouV apo tou proswpou autou

24. kai apeqanen azahl basileuV suriaV kai ebasileusen uioV ader uioV autou ant' autou

25. kai epestreyen iwaV uioV iwacaV kai elaben taV poleiV ek ceiroV uiou ader uiou azahl aV elaben ek ceiroV iwacaV tou patroV autou en tw polemw triV epataxen auton iwaV kai epestreyen taV poleiV israhl

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina