1. uioV oktw etwn iwsiaV en tw basileuein auton kai triakonta kai en etoV ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou iedida qugathr edeia ek basourwq

2. kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kai eporeuqh en pash odw dauid tou patroV autou ouk apesth dexia h aristera

3. kai egenhqh en tw oktwkaidekatw etei tw basilei iwsia en tw mhni tw ogdow apesteilen o basileuV ton saffan uion eseliou uiou mesollam ton grammatea oikou kuriou legwn

4. anabhqi proV celkian ton ierea ton megan kai sfragison to argurion to eisenecqen en oikw kuriou o sunhgagon oi fulassonteV ton staqmon para tou laou

5. kai dotwsan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou kai edwken auto toiV poiousin ta erga toiV en oikw kuriou tou katiscusai to bedek tou oikou

6. toiV tektosin kai toiV oikodomoiV kai toiV teicistaiV kai tou kthsasqai xula kai liqouV latomhtouV tou krataiwsai to bedek tou oikou

7. plhn ouk exelogizonto autouV to argurion to didomenon autoiV oti en pistei autoi poiousin

8. kai eipen celkiaV o iereuV o megaV proV saffan ton grammatea biblion tou nomou euron en oikw kuriou kai edwken celkiaV to biblion proV saffan kai anegnw auto

9. kai eishnegken proV ton basilea iwsian kai epestreyen tw basilei rhma kai eipen ecwneusan oi douloi sou to argurion to eureqen en tw oikw kuriou kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou

10. kai eipen saffan o grammateuV proV ton basilea legwn biblion edwken moi celkiaV o iereuV kai anegnw auto saffan enwpion tou basilewV

11. kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV tou bibliou tou nomou kai dierrhxen ta imatia eautou

12. kai eneteilato o basileuV tw celkia tw ierei kai tw acikam uiw saffan kai tw acobwr uiw micaiou kai tw saffan tw grammatei kai tw asaia doulw tou basilewV legwn

13. deute ekzhthsate ton kurion peri emou kai peri pantoV tou laou kai peri pantoV tou iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV toutou oti megalh h orgh kuriou h ekkekaumenh en hmin uper ou ouk hkousan oi patereV hmwn twn logwn tou bibliou toutou tou poiein kata panta ta gegrammena kaq' hmwn

14. kai eporeuqh celkiaV o iereuV kai acikam kai acobwr kai saffan kai asaiaV proV oldan thn profhtin gunaika sellhm uiou qekoue uiou araaV tou imatiofulakoV kai auth katwkei en ierousalhm en th masena kai elalhsan proV authn

15. kai eipen autoiV tade legei kurioV o qeoV israhl eipate tw andri tw aposteilanti umaV proV me

16. tade legei kurioV idou egw epagw kaka epi ton topon touton kai epi touV enoikountaV auton pantaV touV logouV tou bibliou ouV anegnw basileuV iouda

17. anq' wn egkatelipon me kai equmiwn qeoiV eteroiV opwV parorgiswsin me en toiV ergoiV twn ceirwn autwn kai ekkauqhsetai o qumoV mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai

18. kai proV basilea iouda ton aposteilanta umaV epizhthsai ton kurion tade ereite proV auton tade legei kurioV o qeoV israhl oi logoi ouV hkousaV

19. anq' wn oti hpalunqh h kardia sou kai enetraphV apo proswpou kuriou wV hkousaV osa elalhsa epi ton topon touton kai epi touV enoikountaV auton tou einai eiV afanismon kai eiV kataran kai dierrhxaV ta imatia sou kai eklausaV enwpion emou kai ge egw hkousa legei kurioV

20. ouc outwV idou egw prostiqhmi se proV touV pateraV sou kai sunacqhsh eiV ton tafon sou en eirhnh kai ouk ofqhsetai en toiV ofqalmoiV sou en pasin toiV kakoiV oiV egw eimi epagw epi ton topon touton kai epestreyan tw basilei to rhma

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina