1. en etei deuterw tw iwaV uiw iwacaV basilei israhl kai ebasileusen amessiaV uioV iwaV basileuV iouda

2. uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou iwadin ex ierousalhm

3. kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV dauid o pathr autou kata panta osa epoihsen iwaV o pathr autou epoihsen

4. plhn ta uyhla ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5. kai egeneto ote katiscusen h basileia en ceiri autou kai epataxen touV doulouV autou touV pataxantaV ton patera autou

6. kai touV uiouV twn pataxantwn ouk eqanatwsen kaqwV gegraptai en bibliw nomwn mwush wV eneteilato kurioV legwn ouk apoqanountai patereV uper uiwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn oti all' h ekastoV en taiV amartiaiV autou apoqaneitai

7. autoV epataxen ton edwm en gaimele deka ciliadaV kai sunelabe thn petran en tw polemw kai ekalesen to onoma authV kaqohl ewV thV hmeraV tauthV

8. tote apesteilen amessiaV aggelouV proV iwaV uion iwacaV uiou iou basilewV israhl legwn deuro ofqwmen proswpoiV

9. kai apesteilen iwaV basileuV israhl proV amessian basilea iouda legwn o akan o en tw libanw apesteilen proV thn kedron thn en tw libanw legwn doV thn qugatera sou tw uiw mou eiV gunaika kai dihlqon ta qhria tou agrou ta en tw libanw kai sunepathsan ton akana

10. tuptwn epataxaV thn idoumaian kai ephren se h kardia sou endoxasqhti kaqhmenoV en tw oikw sou kai ina ti erizeiV en kakia sou kai pesh su kai ioudaV meta sou

11. kai ouk hkousen amessiaV kai anebh o basileuV israhl kai wfqhsan proswpoiV autoV kai amessiaV basileuV iouda en baiqsamuV th tou iouda

12. kai eptaisen ioudaV apo proswpou israhl kai efugen anhr eiV to skhnwma autou

13. kai ton amessian uion iwaV uiou ocoziou basilea iouda sunelaben iwaV uioV iwacaV basileuV israhl en baiqsamuV kai hlqen eiV ierousalhm kai kaqeilen en tw teicei ierousalhm en th pulh efraim ewV pulhV thV gwniaV tetrakosiouV phceiV

14. kai elaben to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai en qhsauroiV oikou tou basilewV kai touV uiouV twn summixewn kai apestreyen eiV samareian

15. kai ta loipa twn logwn iwaV osa epoihsen en dunasteia autou a epolemhsen meta amessiou basilewV iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

16. kai ekoimhqh iwaV meta twn paterwn autou kai etafh en samareia meta twn basilewn israhl kai ebasileusen ieroboam uioV autou ant' autou

17. kai ezhsen amessiaV uioV iwaV basileuV iouda meta to apoqanein iwaV uion iwacaV basilea israhl pentekaideka eth

18. kai ta loipa twn logwn amessiou kai panta a epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

19. kai sunestrafhsan ep' auton sustremma en ierousalhm kai efugen eiV laciV kai apesteilan opisw autou eiV laciV kai eqanatwsan auton ekei

20. kai hran auton ef' ippwn kai etafh en ierousalhm meta twn paterwn autou en polei dauid

21. kai elaben paV o laoV iouda ton azarian kai autoV uioV ekkaideka etwn kai ebasileusan auton anti tou patroV autou amessiou

22. autoV wkodomhsen thn ailwq kai epestreyen authn tw iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou

23. en etei pentekaidekatw tou amessiou uiou iwaV basilewV iouda ebasileusen ieroboam uioV iwaV epi israhl en samareia tessarakonta kai en etoV

24. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

25. autoV apesthsen to orion israhl apo eisodou aimaq ewV thV qalasshV thV araba kata to rhma kuriou qeou israhl o elalhsen en ceiri doulou autou iwna uiou amaqi tou profhtou tou ek geqcober

26. oti eiden kurioV thn tapeinwsin israhl pikran sfodra kai oligostouV sunecomenouV kai espanismenouV kai egkataleleimmenouV kai ouk hn o bohqwn tw israhl

27. kai ouk elalhsen kurioV exaleiyai to sperma israhl upokatwqen tou ouranou kai eswsen autouV dia ceiroV ieroboam uiou iwaV

28. kai ta loipa twn logwn ieroboam kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou osa epolemhsen kai osa epestreyen thn damaskon kai thn aimaq tw iouda en israhl ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

29. kai ekoimhqh ieroboam meta twn paterwn autou meta basilewn israhl kai ebasileusen azariaV uioV amessiou anti tou patroV autou

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina