1. kai eipen elisaie akouson logon kuriou tade legei kurioV wV h wra auth aurion metron semidalewV siklou kai dimetron kriqwn siklou en taiV pulaiV samareiaV

2. kai apekriqh o tristathV ef' on o basileuV epanepaueto epi thn ceira autou tw elisaie kai eipen idou poihsei kurioV katarraktaV en ouranw mh estai to rhma touto kai elisaie eipen idou su oyh toiV ofqalmoiV sou kai ekeiqen ou fagh

3. kai tessareV andreV hsan leproi para thn quran thV polewV kai eipen anhr proV ton plhsion autou ti hmeiV kaqhmeqa wde ewV apoqanwmen

4. ean eipwmen eiselqwmen eiV thn polin kai o limoV en th polei kai apoqanoumeqa ekei kai ean kaqiswmen wde kai apoqanoumeqa kai nun deute kai empeswmen eiV thn parembolhn suriaV ean zwogonhswsin hmaV kai zhsomeqa kai ean qanatwswsin hmaV kai apoqanoumeqa

5. kai anesthsan en tw skotei eiselqein eiV thn parembolhn suriaV kai hlqon eiV meroV thV parembolhV suriaV kai idou ouk estin anhr ekei

6. kai kurioV akousthn epoihsen thn parembolhn suriaV fwnhn armatoV kai fwnhn ippou kai fwnhn dunamewV megalhV kai eipen anhr proV ton adelfon autou nun emisqwsato ef' hmaV basileuV israhl touV basileaV twn cettaiwn kai touV basileaV aiguptou tou elqein ef' hmaV

7. kai anesthsan kai apedrasan en tw skotei kai egkatelipan taV skhnaV autwn kai touV ippouV autwn kai touV onouV autwn en th parembolh wV estin kai efugon proV thn yuchn eautwn

8. kai eishlqon oi leproi outoi ewV merouV thV parembolhV kai eishlqon eiV skhnhn mian kai efagon kai epion kai hran ekeiqen argurion kai crusion kai imatismon kai eporeuqhsan kai epestreyan kai eishlqon eiV skhnhn allhn kai elabon ekeiqen kai eporeuqhsan kai katekruyan

9. kai eipen anhr proV ton plhsion autou ouc outwV hmeiV poioumen h hmera auth hmera euaggeliaV estin kai hmeiV siwpwmen kai menomen ewV fwtoV tou prwi kai eurhsomen anomian kai nun deuro kai eiselqwmen kai anaggeilwmen eiV ton oikon tou basilewV

10. kai eishlqon kai ebohsan proV thn pulhn thV polewV kai anhggeilan autoiV legonteV eishlqomen eiV thn parembolhn suriaV kai idou ouk estin ekei anhr kai fwnh anqrwpou oti ei mh ippoV dedemenoV kai onoV kai ai skhnai autwn wV eisin

11. kai ebohsan oi qurwroi kai anhggeilan eiV ton oikon tou basilewV esw

12. kai anesth o basileuV nuktoV kai eipen proV touV paidaV autou anaggelw dh umin a epoihsen hmin suria egnwsan oti peinwmen hmeiV kai exhlqan ek thV parembolhV kai ekrubhsan en tw agrw legonteV oti exeleusontai ek thV polewV kai sullhmyomeqa autouV zwntaV kai eiV thn polin eiseleusomeqa

13. kai apekriqh eiV twn paidwn autou kai eipen labetwsan dh pente twn ippwn twn upoleleimmenwn oi kateleifqhsan wde idou eisin proV pan to plhqoV israhl to ekleipon kai aposteloumen ekei kai oyomeqa

14. kai elabon duo epibataV ippwn kai apesteilen o basileuV israhl opisw tou basilewV suriaV legwn deute kai idete

15. kai eporeuqhsan opisw autwn ewV tou iordanou kai idou pasa h odoV plhrhV imatiwn kai skeuwn wn erriyen suria en tw qambeisqai autouV kai epestreyan oi aggeloi kai anhggeilan tw basilei

16. kai exhlqen o laoV kai dihrpasen thn parembolhn suriaV kai egeneto metron semidalewV siklou kai dimetron kriqwn siklou kata to rhma kuriou

17. kai o basileuV katesthsen ton tristathn ef' on o basileuV epanepaueto epi th ceiri autou epi thV pulhV kai sunepathsen auton o laoV en th pulh kai apeqanen kaqa elalhsen o anqrwpoV tou qeou oV elalhsen en tw katabhnai ton aggelon proV auton

18. kai egeneto kaqa elalhsen elisaie proV ton basilea legwn dimetron kriqhV siklou kai metron semidalewV siklou kai estai wV h wra auth aurion en th pulh samareiaV

19. kai apekriqh o tristathV tw elisaie kai eipen idou kurioV poiei katarraktaV en tw ouranw mh estai to rhma touto kai eipen elisaie idou oyh toiV ofqalmoiV sou kai ekeiqen ou fagh

20. kai egeneto outwV kai sunepathsen auton o laoV en th pulh kai apeqanen

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina