1. kai apesteilen o basileuV kai sunhgagen proV eauton pantaV touV presbuterouV iouda kai ierousalhm

2. kai anebh o basileuV eiV oikon kuriou kai paV anhr iouda kai panteV oi katoikounteV en ierousalhm met' autou kai oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV apo mikrou kai ewV megalou kai anegnw en wsin autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV tou eureqentoV en oikw kuriou

3. kai esth o basileuV proV ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enwpion kuriou tou poreuesqai opisw kuriou kai tou fulassein taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta dikaiwmata autou en pash kardia kai en pash yuch tou anasthsai touV logouV thV diaqhkhV tauthV ta gegrammena epi to biblion touto kai esth paV o laoV en th diaqhkh

4. kai eneteilato o basileuV tw celkia tw ierei tw megalw kai toiV iereusin thV deuterwsewV kai toiV fulassousin ton staqmon tou exagagein ek tou naou kuriou panta ta skeuh ta pepoihmena tw baal kai tw alsei kai pash th dunamei tou ouranou kai katekausen auta exw ierousalhm en sadhmwq kedrwn kai elaben ton coun autwn eiV baiqhl

5. kai katepausen touV cwmarim ouV edwkan basileiV iouda kai equmiwn en toiV uyhloiV kai en taiV polesin iouda kai toiV perikuklw ierousalhm kai touV qumiwntaV tw baal kai tw hliw kai th selhnh kai toiV mazourwq kai pash th dunamei tou ouranou

6. kai exhnegken to alsoV ex oikou kuriou exwqen ierousalhm eiV ton ceimarroun kedrwn kai katekausen auton en tw ceimarrw kedrwn kai eleptunen eiV coun kai erriyen ton coun autou eiV ton tafon twn uiwn tou laou

7. kai kaqeilen ton oikon twn kadhsim twn en tw oikw kuriou ou ai gunaikeV ufainon ekei cettiin tw alsei

8. kai anhgagen pantaV touV iereiV ek polewn iouda kai emianen ta uyhla ou equmiasan ekei oi iereiV apo gabaa kai ewV bhrsabee kai kaqeilen ton oikon twn pulwn ton para thn quran thV pulhV ihsou arcontoV thV polewV twn ex aristerwn androV en th pulh thV polewV

9. plhn ouk anebhsan oi iereiV twn uyhlwn proV to qusiasthrion kuriou en ierousalhm oti ei mh efagon azuma en mesw twn adelfwn autwn

10. kai emianen ton tafeq ton en faraggi uiou ennom tou diagein andra ton uion autou kai andra thn qugatera autou tw moloc en puri

11. kai katepausen touV ippouV ouV edwkan basileiV iouda tw hliw en th eisodw oikou kuriou eiV to gazofulakion naqan basilewV tou eunoucou en farourim kai to arma tou hliou katekausen puri

12. kai ta qusiasthria ta epi tou dwmatoV tou uperwou acaz a epoihsan basileiV iouda kai ta qusiasthria a epoihsen manasshV en taiV dusin aulaiV oikou kuriou kai kaqeilen o basileuV kai katespasen ekeiqen kai erriyen ton coun autwn eiV ton ceimarroun kedrwn

13. kai ton oikon ton epi proswpon ierousalhm ton ek dexiwn tou orouV tou mosoaq on wkodomhsen salwmwn basileuV israhl th astarth prosocqismati sidwniwn kai tw camwV prosocqismati mwab kai tw molcol bdelugmati uiwn ammwn emianen o basileuV

14. kai sunetriyen taV sthlaV kai exwleqreusen ta alsh kai eplhsen touV topouV autwn ostewn anqrwpwn

15. kai ge to qusiasthrion to en baiqhl to uyhlon o epoihsen ieroboam uioV nabat oV exhmarten ton israhl kai ge to qusiasthrion ekeino kai to uyhlon katespasen kai sunetriyen touV liqouV autou kai eleptunen eiV coun kai katekausen to alsoV

16. kai exeneusen iwsiaV kai eiden touV tafouV touV ontaV ekei en th polei kai apesteilen kai elaben ta osta ek twn tafwn kai katekausen epi to qusiasthrion kai emianen auto kata to rhma kuriou o elalhsen o anqrwpoV tou qeou en tw estanai ieroboam en th eorth epi to qusiasthrion kai epistreyaV hren touV ofqalmouV autou epi ton tafon tou anqrwpou tou qeou tou lalhsantoV touV logouV toutouV

17. kai eipen ti to skopelon ekeino o egw orw kai eipon autw oi andreV thV polewV o anqrwpoV tou qeou estin o exelhluqwV ex iouda kai epikalesamenoV touV logouV toutouV ouV epekalesato epi to qusiasthrion baiqhl

18. kai eipen afete auto anhr mh kinhsatw ta osta autou kai errusqhsan ta osta autou meta twn ostwn tou profhtou tou hkontoV ek samareiaV

19. kai ge eiV pantaV touV oikouV twn uyhlwn touV en taiV polesin samareiaV ouV epoihsan basileiV israhl parorgizein kurion apesthsen iwsiaV kai epoihsen en autoiV panta ta erga a epoihsen en baiqhl

20. kai equsiasen pantaV touV iereiV twn uyhlwn touV ontaV ekei epi twn qusiasthriwn kai katekausen ta osta twn anqrwpwn ep' auta kai epestrafh eiV ierousalhm

21. kai eneteilato o basileuV panti tw law legwn poihsate to pasca tw kuriw qew hmwn kaqwV gegraptai epi bibliou thV diaqhkhV tauthV

22. oti ouk egenhqh to pasca touto af' hmerwn twn kritwn oi ekrinon ton israhl kai pasaV taV hmeraV basilewn israhl kai basilewn iouda

23. oti all' h tw oktwkaidekatw etei tou basilewV iwsia egenhqh to pasca tw kuriw en ierousalhm

24. kai ge touV qelhtaV kai touV gnwristaV kai ta qerafin kai ta eidwla kai panta ta prosocqismata ta gegonota en gh iouda kai en ierousalhm exhren o basileuV iwsiaV ina sthsh touV logouV tou nomou touV gegrammenouV epi tou bibliou ou euren celkiaV o iereuV en oikw kuriou

25. omoioV autw ouk egenhqh emprosqen autou basileuV oV epestreyen proV kurion en olh kardia autou kai en olh yuch autou kai en olh iscui autou kata panta ton nomon mwush kai met' auton ouk anesth omoioV autw

26. plhn ouk apestrafh kurioV apo qumou orghV autou tou megalou ou equmwqh orgh autou en tw iouda epi touV parorgismouV ouV parwrgisen auton manasshV

27. kai eipen kurioV kai ge ton ioudan aposthsw apo tou proswpou mou kaqwV apesthsa ton israhl kai apwsomai thn polin tauthn hn exelexamhn thn ierousalhm kai ton oikon ou eipon estai to onoma mou ekei

28. kai ta loipa twn logwn iwsiou kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

29. en de taiV hmeraiV autou anebh faraw necaw basileuV aiguptou epi basilea assuriwn epi potamon eufrathn kai eporeuqh iwsiaV eiV apanthn autou kai eqanatwsen auton necaw en mageddw en tw idein auton

30. kai epebibasan auton oi paideV autou nekron ek mageddw kai hgagon auton eiV ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei dauid kai elaben o laoV thV ghV ton iwacaV uion iwsiou kai ecrisan auton kai ebasileusan auton anti tou patroV autou

31. uioV eikosi kai triwn etwn hn iwacaV en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amital qugathr ieremiou ek lemna

32. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou

33. kai metesthsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein en ierousalhm kai edwken zhmian epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai ekaton talanta crusiou

34. kai ebasileusen faraw necaw ep' autouV ton eliakim uion iwsiou basilewV iouda anti iwsiou tou patroV autou kai epestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacaV elaben kai eishnegken eiV aigupton kai apeqanen ekei

35. kai to argurion kai to crusion edwken iwakim tw faraw plhn etimografhsen thn ghn tou dounai to argurion epi stomatoV faraw anhr kata thn suntimhsin autou edwkan to argurion kai to crusion meta tou laou thV ghV dounai tw faraw necaw

36. uioV eikosi kai pente etwn iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou ieldaf qugathr fedeia ek rouma

37. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou





“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina