1. Kad mi je duši život omrznuo, nek' mi tužaljka poteèe slobodno, zborit æu u gorèini duše svoje.

2. Reæu æu Bogu: Nemoj me osudit! Kaži mi zašto se na me obaraš.

3. TÓa što od toga imaš da me tlaèiš, da djelo ruku svojih zabacuješ, da pomažeš namjerama opakih?

4. Jesu li u tebe oèi tjelesne? Zar ti vidiš kao što èovjek vidi?

5. Zar su ti dani k'o dani smrtnika a kao ljudski vijek tvoje godine?

6. Zbog èega krivnju moju istražuješ i grijehe moje hoæeš razotkriti,

7. kad znadeš dobro da sam nedužan, da ruci tvojoj izmaknut ne mogu?

8. Tvoje me ruke sazdaše, stvoriše, zašto da me sada opet rašèiniš!

9. Sjeti se, k'o glinu si me sazdao i u prah æeš me ponovo vratiti.

10. Nisi li mene k'o mlijeko ulio i uèinio da se k'o sir zgrušam?

11. Kožom si me i mesom odjenuo, kostima si me spleo i žilama.

12. S milošæu si mi život darovao, brižljivo si nad mojim bdio dahom.

13. Al' u svom srcu ovo si sakrio, znam da je tvoja to bila namjera:

14. da paziš budno hoæu li zgriješiti i da mi grijeh ne proðe nekažnjeno.

15. Ako sam grešan, onda teško meni, ako li sam prav, glavu ne smijem diæi - shrvan sramotom, nesreæom napojen!

16. Ispravim li se, k'o lav me nagoniš, snagu svoju okušavaš na meni,

17. optužbe nove na mene podižeš, jarošæu veæom na mene usplamtiš i sa svježim se èetama obaraš.

18. Iz utrobe što si me izvukao? O, što ne umrijeh: vidjeli me ne bi,

19. bio bih k'o da me ni bilo nije, iz utrobe u grob bi me stavili.

20. Mog su života dani tako kratki! Pusti me da se još malo veselim

21. prije nego æu na put bez povratka, u zemlju tame, zemlju sjene smrtne,

22. u zemlju tmine guste i meteža, gdje je svjetlost slièna noæi najcrnjoj."

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina