1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. aposteilon seautw andraV kai kataskeyasqwsan thn ghn twn cananaiwn hn egw didwmi toiV uioiV israhl eiV katascesin andra ena kata fulhn kata dhmouV patriwn autwn aposteleiV autouV panta archgon ex autwn

3. kai exapesteilen autouV mwushV ek thV erhmou faran dia fwnhV kuriou panteV andreV archgoi uiwn israhl outoi

4. kai tauta ta onomata autwn thV fulhV roubhn salamihl uioV zakcour

5. thV fulhV sumewn safat uioV souri

6. thV fulhV iouda caleb uioV iefonnh

7. thV fulhV issacar igaal uioV iwshf

8. thV fulhV efraim aush uioV nauh

9. thV fulhV beniamin falti uioV rafou

10. thV fulhV zaboulwn goudihl uioV soudi

11. thV fulhV iwshf twn uiwn manassh gaddi uioV sousi

12. thV fulhV dan amihl uioV gamali

13. thV fulhV ashr saqour uioV micahl

14. thV fulhV nefqali nabi uioV iabi

15. thV fulhV gad goudihl uioV makci

16. tauta ta onomata twn andrwn ouV apesteilen mwushV kataskeyasqai thn ghn kai epwnomasen mwushV ton aush uion nauh ihsoun

17. kai apesteilen autouV mwushV kataskeyasqai thn ghn canaan kai eipen proV autouV anabhte tauth th erhmw kai anabhsesqe eiV to oroV

18. kai oyesqe thn ghn tiV estin kai ton laon ton egkaqhmenon ep' authV ei iscuroteroV estin h asqenhV ei oligoi eisin h polloi

19. kai tiV h gh eiV hn outoi egkaqhntai ep' authV ei kalh estin h ponhra kai tineV ai poleiV eiV aV outoi katoikousin en autaiV ei en teichresin h en ateicistoiV

20. kai tiV h gh ei piwn h pareimenh ei estin en auth dendra h ou kai proskarterhsanteV lhmyesqe apo twn karpwn thV ghV kai ai hmerai hmerai earoV prodromoi stafulhV

21. kai anabanteV kateskeyanto thn ghn apo thV erhmou sin ewV raab eisporeuomenwn efaaq

22. kai anebhsan kata thn erhmon kai hlqon ewV cebrwn kai ekei aciman kai sessi kai qelamin geneai enac kai cebrwn epta etesin wkodomhqh pro tou tanin aiguptou

23. kai hlqosan ewV faraggoV botruoV kai kateskeyanto authn kai ekoyan ekeiqen klhma kai botrun stafulhV ena ep' autou kai hran auton ep' anaforeusin kai apo twn rown kai apo twn sukwn

24. ton topon ekeinon epwnomasan faragx botruoV dia ton botrun on ekoyan ekeiqen oi uioi israhl

25. kai apestreyan ekeiqen kataskeyamenoi thn ghn meta tessarakonta hmeraV

26. kai poreuqenteV hlqon proV mwushn kai aarwn kai proV pasan sunagwghn uiwn israhl eiV thn erhmon faran kadhV kai apekriqhsan autoiV rhma kai pash th sunagwgh kai edeixan ton karpon thV ghV

27. kai dihghsanto autw kai eipan hlqamen eiV thn ghn eiV hn apesteilaV hmaV ghn reousan gala kai meli kai outoV o karpoV authV

28. all' h oti qrasu to eqnoV to katoikoun ep' authV kai ai poleiV ocurai teteicismenai kai megalai sfodra kai thn genean enac ewrakamen ekei

29. kai amalhk katoikei en th gh th proV noton kai o cettaioV kai o euaioV kai o iebousaioV kai o amorraioV katoikei en th oreinh kai o cananaioV katoikei para qalassan kai para ton iordanhn potamon

30. kai katesiwphsen caleb ton laon proV mwushn kai eipen autw ouci alla anabanteV anabhsomeqa kai kataklhronomhsomen authn oti dunatoi dunhsomeqa proV autouV

31. kai oi anqrwpoi oi sunanabanteV met' autou eipan ouk anabainomen oti ou mh dunwmeqa anabhnai proV to eqnoV oti iscuroteron estin hmwn mallon

32. kai exhnegkan ekstasin thV ghV hn kateskeyanto authn proV touV uiouV israhl legonteV thn ghn hn parhlqomen authn kataskeyasqai gh katesqousa touV katoikountaV ep' authV estin paV o laoV on ewrakamen en auth andreV upermhkeiV

33. kai ekei ewrakamen touV gigantaV kai hmen enwpion autwn wsei akrideV alla kai outwV hmen enwpion autwn

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina