1. kai proshlqon oi arconteV fulhV uiwn galaad uiou macir uiou manassh ek thV fulhV uiwn iwshf kai elalhsan enanti mwush kai enanti eleazar tou ierewV kai enanti twn arcontwn oikwn patriwn uiwn israhl

2. kai eipan tw kuriw hmwn eneteilato kurioV apodounai thn ghn thV klhronomiaV en klhrw toiV uioiV israhl kai tw kuriw sunetaxen kurioV dounai thn klhronomian salpaad tou adelfou hmwn taiV qugatrasin autou

3. kai esontai eni twn fulwn uiwn israhl gunaikeV kai afaireqhsetai o klhroV autwn ek thV katascesewV twn paterwn hmwn kai prosteqhsetai eiV klhronomian thV fulhV oiV an genwntai gunaikeV kai ek tou klhrou thV klhronomiaV hmwn afaireqhsetai

4. ean de genhtai h afesiV twn uiwn israhl kai prosteqhsetai h klhronomia autwn epi thn klhronomian thV fulhV oiV an genwntai gunaikeV kai apo thV klhronomiaV fulhV patriaV hmwn afaireqhsetai h klhronomia autwn

5. kai eneteilato mwushV toiV uioiV israhl dia prostagmatoV kuriou legwn outwV fulh uiwn iwshf legousin

6. touto to rhma o sunetaxen kurioV taiV qugatrasin salpaad legwn ou areskei enantion autwn estwsan gunaikeV plhn ek tou dhmou tou patroV autwn estwsan gunaikeV

7. kai ouci peristrafhsetai klhronomia toiV uioiV israhl apo fulhV epi fulhn oti ekastoV en th klhronomia thV fulhV thV patriaV autou proskollhqhsontai oi uioi israhl

8. kai pasa qugathr agcisteuousa klhronomian ek twn fulwn uiwn israhl eni twn ek tou dhmou tou patroV authV esontai gunaikeV ina agcisteuswsin oi uioi israhl ekastoV thn klhronomian thn patrikhn autou

9. kai ou peristrafhsetai klhroV ek fulhV epi fulhn eteran alla ekastoV en th klhronomia autou proskollhqhsontai oi uioi israhl

10. on tropon sunetaxen kurioV mwush outwV epoihsan qugatereV salpaad

11. kai egenonto qersa kai egla kai melca kai noua kai maala qugatereV salpaad toiV aneyioiV autwn

12. ek tou dhmou tou manassh uiwn iwshf egenhqhsan gunaikeV kai egeneto h klhronomia autwn epi thn fulhn dhmou tou patroV autwn

13. autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata a eneteilato kurioV en ceiri mwush epi dusmwn mwab epi tou iordanou kata iericw .

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina