1. kai aparanteV oi uioi israhl parenebalon epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw

2. kai idwn balak uioV sepfwr panta osa epoihsen israhl tw amorraiw

3. kai efobhqh mwab ton laon sfodra oti polloi hsan kai proswcqisen mwab apo proswpou uiwn israhl

4. kai eipen mwab th gerousia madiam nun ekleixei h sunagwgh auth pantaV touV kuklw hmwn wV ekleixai o moscoV ta clwra ek tou pediou kai balak uioV sepfwr basileuV mwab hn kata ton kairon ekeinon

5. kai apesteilen presbeiV proV balaam uion bewr faqoura o estin epi tou potamou ghV uiwn laou autou kalesai auton legwn idou laoV exelhluqen ex aiguptou kai idou katekaluyen thn oyin thV ghV kai outoV egkaqhtai ecomenoV mou

6. kai nun deuro arasai moi ton laon touton oti iscuei outoV h hmeiV ean dunwmeqa pataxai ex autwn kai ekbalw autouV ek thV ghV oti oida ouV ean euloghshV su euloghntai kai ouV ean katarash su kekathrantai

7. kai eporeuqh h gerousia mwab kai h gerousia madiam kai ta manteia en taiV cersin autwn kai hlqon proV balaam kai eipan autw ta rhmata balak

8. kai eipen proV autouV katalusate autou thn nukta kai apokriqhsomai umin pragmata a ean lalhsh kurioV proV me kai katemeinan oi arconteV mwab para balaam

9. kai hlqen o qeoV proV balaam kai eipen autw ti oi anqrwpoi outoi para soi

10. kai eipen balaam proV ton qeon balak uioV sepfwr basileuV mwab apesteilen autouV proV me legwn

11. idou laoV exelhluqen ex aiguptou kai idou kekalufen thn oyin thV ghV kai outoV egkaqhtai ecomenoV mou kai nun deuro arasai moi auton ei ara dunhsomai pataxai auton kai ekbalw auton apo thV ghV

12. kai eipen o qeoV proV balaam ou poreush met' autwn oude katarash ton laon estin gar euloghmenoV

13. kai anastaV balaam to prwi eipen toiV arcousin balak apotrecete proV ton kurion umwn ouk afihsin me o qeoV poreuesqai meq' umwn

14. kai anastanteV oi arconteV mwab hlqon proV balak kai eipan ou qelei balaam poreuqhnai meq' hmwn

15. kai proseqeto balak eti aposteilai arcontaV pleiouV kai entimoterouV toutwn

16. kai hlqon proV balaam kai legousin autw tade legei balak o tou sepfwr axiw se mh oknhshV elqein proV me

17. entimwV gar timhsw se kai osa ean eiphV poihsw soi kai deuro epikatarasai moi ton laon touton

18. kai apekriqh balaam kai eipen toiV arcousin balak ean dw moi balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou tou qeou poihsai auto mikron h mega en th dianoia mou

19. kai nun upomeinate autou kai umeiV thn nukta tauthn kai gnwsomai ti prosqhsei kurioV lalhsai proV me

20. kai hlqen o qeoV proV balaam nuktoV kai eipen autw ei kalesai se pareisin oi anqrwpoi outoi anastaV akolouqhson autoiV alla to rhma o an lalhsw proV se touto poihseiV

21. kai anastaV balaam to prwi epesaxen thn onon autou kai eporeuqh meta twn arcontwn mwab

22. kai wrgisqh qumw o qeoV oti eporeuqh autoV kai anesth o aggeloV tou qeou endiaballein auton kai autoV epibebhkei epi thV onou autou kai duo paideV autou met' autou

23. kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou anqesthkota en th odw kai thn romfaian espasmenhn en th ceiri autou kai exeklinen h onoV ek thV odou kai eporeueto eiV to pedion kai epataxen thn onon th rabdw tou euqunai authn en th odw

24. kai esth o aggeloV tou qeou en taiV aulaxin twn ampelwn fragmoV enteuqen kai fragmoV enteuqen

25. kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou proseqliyen eauthn proV ton toicon kai apeqliyen ton poda balaam kai proseqeto eti mastixai authn

26. kai proseqeto o aggeloV tou qeou kai apelqwn upesth en topw stenw eiV on ouk hn ekklinai dexian oude aristeran

27. kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou sunekaqisen upokatw balaam kai equmwqh balaam kai etupten thn onon th rabdw

28. kai hnoixen o qeoV to stoma thV onou kai legei tw balaam ti epoihsa soi oti pepaikaV me touto triton

29. kai eipen balaam th onw oti empepaicaV moi kai ei eicon macairan en th ceiri mou hdh an exekenthsa se

30. kai legei h onoV tw balaam ouk egw h onoV sou ef' hV epebaineV apo neothtoV sou ewV thV shmeron hmeraV mh uperorasei uperidousa epoihsa soi outwV o de eipen ouci

31. apekaluyen de o qeoV touV ofqalmouV balaam kai ora ton aggelon kuriou anqesthkota en th odw kai thn macairan espasmenhn en th ceiri autou kai kuyaV prosekunhsen tw proswpw autou

32. kai eipen autw o aggeloV tou qeou dia ti epataxaV thn onon sou touto triton kai idou egw exhlqon eiV diabolhn sou oti ouk asteia h odoV sou enantion mou

33. kai idousa me h onoV exeklinen ap' emou triton touto kai ei mh exeklinen nun oun se men apekteina ekeinhn de periepoihsamhn

34. kai eipen balaam tw aggelw kuriou hmarthka ou gar hpistamhn oti su moi anqesthkaV en th odw eiV sunanthsin kai nun ei mh soi areskei apostrafhsomai

35. kai eipen o aggeloV tou qeou proV balaam sumporeuqhti meta twn anqrwpwn plhn to rhma o ean eipw proV se touto fulaxh lalhsai kai eporeuqh balaam meta twn arcontwn balak

36. kai akousaV balak oti hkei balaam exhlqen eiV sunanthsin autw eiV polin mwab h estin epi twn oriwn arnwn o estin ek merouV twn oriwn

37. kai eipen balak proV balaam ouci apesteila proV se kalesai se dia ti ouk hrcou proV me ontwV ou dunhsomai timhsai se

38. kai eipen balaam proV balak idou hkw proV se nun dunatoV esomai lalhsai ti to rhma o ean balh o qeoV eiV to stoma mou touto lalhsw

39. kai eporeuqh balaam meta balak kai hlqon eiV poleiV epaulewn

40. kai equsen balak probata kai moscouV kai apesteilen tw balaam kai toiV arcousi toiV met' autou

41. kai egenhqh prwi kai paralabwn balak ton balaam anebibasen auton epi thn sthlhn tou baal kai edeixen autw ekeiqen meroV ti tou laou

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina