1. kai ginetai hmera kai eipen iwnaqan uioV saoul tw paidariw tw aironti ta skeuh autou deuro kai diabwmen eiV messab twn allofulwn thn en tw peran ekeinw kai tw patri autou ouk aphggeilen

2. kai saoul ekaqhto ep' akrou tou bounou upo thn roan thn en magdwn kai hsan met' autou wV exakosioi andreV

3. kai acia uioV acitwb adelfou iwcabhd uiou fineeV uiou hli iereuV tou qeou en shlwm airwn efoud kai o laoV ouk hdei oti peporeutai iwnaqan

4. kai ana meson thV diabasewV ou ezhtei iwnaqan diabhnai eiV thn upostasin twn allofulwn kai akrwthrion petraV enqen kai akrwthrion petraV enqen onoma tw eni bazeV kai onoma tw allw senna

5. h odoV h mia apo borra ercomenw macmaV kai h odoV h allh apo notou ercomenw gabee

6. kai eipen iwnaqan proV to paidarion to airon ta skeuh autou deuro diabwmen eiV messab twn aperitmhtwn toutwn ei ti poihsai hmin kurioV oti ouk estin tw kuriw sunecomenon swzein en polloiV h en oligoiV

7. kai eipen autw o airwn ta skeuh autou poiei pan o ean h kardia sou ekklinh idou egw meta sou wV h kardia sou kardia mou

8. kai eipen iwnaqan idou hmeiV diabainomen proV touV andraV kai katakulisqhsomeqa proV autouV

9. ean tade eipwsin proV hmaV aposthte ekei ewV an apaggeilwmen umin kai sthsomeqa ef' eautoiV kai ou mh anabwmen ep' autouV

10. kai ean tade eipwsin proV hmaV anabhte proV hmaV kai anabhsomeqa oti paradedwken autouV kurioV eiV taV ceiraV hmwn touto hmin to shmeion

11. kai eishlqon amfoteroi eiV messab twn allofulwn kai legousin oi allofuloi idou oi ebraioi ekporeuontai ek twn trwglwn autwn ou ekrubhsan ekei

12. kai apekriqhsan oi andreV messab proV iwnaqan kai proV ton aironta ta skeuh autou kai legousin anabhte proV hmaV kai gnwrioumen umin rhma kai eipen iwnaqan proV ton aironta ta skeuh autou anabhqi opisw mou oti paredwken autouV kurioV eiV ceiraV israhl

13. kai anebh iwnaqan epi taV ceiraV autou kai epi touV podaV autou kai o airwn ta skeuh autou met' autou kai epebleyan kata proswpon iwnaqan kai epataxen autouV kai o airwn ta skeuh autou epedidou opisw autou

14. kai egenhqh h plhgh h prwth hn epataxen iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou wV eikosi andreV en bolisi kai en petroboloiV kai en koclaxin tou pediou

15. kai egenhqh ekstasiV en th parembolh kai en agrw kai paV o laoV oi en messab kai oi diafqeironteV exesthsan kai autoi ouk hqelon poiein kai eqambhsen h gh kai egenhqh ekstasiV para kuriou

16. kai eidon oi skopoi tou saoul en gabee beniamin kai idou h parembolh tetaragmenh enqen kai enqen

17. kai eipen saoul tw law tw met' autou episkeyasqe dh kai idete tiV peporeutai ex umwn kai epeskeyanto kai idou ouc eurisketo iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou

18. kai eipen saoul tw acia prosagage to efoud oti autoV hren to efoud en th hmera ekeinh enwpion israhl

19. kai egenhqh wV elalei saoul proV ton ierea kai o hcoV en th parembolh twn allofulwn eporeueto poreuomenoV kai eplhqunen kai eipen saoul proV ton ierea sunagage taV ceiraV sou

20. kai anebohsen saoul kai paV o laoV o met' autou kai ercontai ewV tou polemou kai idou egeneto romfaia androV epi ton plhsion autou sugcusiV megalh sfodra

21. kai oi douloi oi onteV ecqeV kai trithn hmeran meta twn allofulwn oi anabanteV eiV thn parembolhn epestrafhsan kai autoi einai meta israhl twn meta saoul kai iwnaqan

22. kai paV israhl oi kruptomenoi en tw orei efraim kai hkousan oti pefeugasin oi allofuloi kai sunaptousin kai autoi opisw autwn eiV polemon

23. kai eswsen kurioV en th hmera ekeinh ton israhl kai o polemoV dihlqen thn baiqwn kai paV o laoV hn meta saoul wV deka ciliadeV andrwn kai hn o polemoV diesparmenoV eiV olhn thn polin en tw orei efraim

24. kai saoul hgnohsen agnoian megalhn en th hmera ekeinh kai aratai tw law legwn epikataratoV o anqrwpoV oV fagetai arton ewV esperaV kai ekdikhsw ton ecqron mou kai ouk egeusato paV o laoV artou

25. kai pasa h gh hrista kai iaar drumoV hn melisswnoV kata proswpon tou agrou

26. kai eishlqen o laoV eiV ton melisswna kai idou eporeueto lalwn kai idou ouk hn epistrefwn thn ceira autou eiV to stoma autou oti efobhqh o laoV ton orkon kuriou

27. kai iwnaqan ouk akhkoei en tw orkizein ton patera autou ton laon kai exeteinen to akron tou skhptrou autou tou en th ceiri autou kai ebayen auto eiV to khrion tou melitoV kai epestreyen thn ceira autou eiV to stoma autou kai anebleyan oi ofqalmoi autou

28. kai apekriqh eiV ek tou laou kai eipen orkisaV wrkisen o pathr sou ton laon legwn epikataratoV o anqrwpoV oV fagetai arton shmeron kai exeluqh o laoV

29. kai egnw iwnaqan kai eipen aphllacen o pathr mou thn ghn ide dh oti eidon oi ofqalmoi mou oti egeusamhn bracu tou melitoV toutou

30. all' oti ei efagen esqwn o laoV shmeron twn skulwn twn ecqrwn autwn wn euren oti nun an meizwn hn h plhgh en toiV allofuloiV

31. kai epataxen en th hmera ekeinh ek twn allofulwn en macemaV kai ekopiasen o laoV sfodra

32. kai ekliqh o laoV eiV ta skula kai elaben o laoV poimnia kai boukolia kai tekna bown kai esfaxen epi thn ghn kai hsqien o laoV sun tw aimati

33. kai aphggelh tw saoul legonteV hmarthken o laoV tw kuriw fagwn sun tw aimati kai eipen saoul en geqqem kulisate moi liqon entauqa megan

34. kai eipen saoul diasparhte en tw law kai eipate autoiV prosagagein entauqa ekastoV ton moscon autou kai ekastoV to probaton autou kai sfazetw epi toutou kai ou mh amarthte tw kuriw tou esqiein sun tw aimati kai proshgen paV o laoV ekastoV to en th ceiri autou kai esfazon ekei

35. kai wkodomhsen ekei saoul qusiasthrion tw kuriw touto hrxato saoul oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw

36. kai eipen saoul katabwmen opisw twn allofulwn thn nukta kai diarpaswmen en autoiV ewV diafaush h hmera kai mh upolipwmen en autoiV andra kai eipan pan to agaqon enwpion sou poiei kai eipen o iereuV proselqwmen entauqa proV ton qeon

37. kai ephrwthsen saoul ton qeon ei katabw opisw twn allofulwn ei paradwseiV autouV eiV ceiraV israhl kai ouk apekriqh autw en th hmera ekeinh

38. kai eipen saoul prosagagete entauqa pasaV taV gwniaV tou israhl kai gnwte kai idete en tini gegonen h amartia auth shmeron

39. oti zh kurioV o swsaV ton israhl oti ean apokriqh kata iwnaqan tou uiou mou qanatw apoqaneitai kai ouk hn o apokrinomenoV ek pantoV tou laou

40. kai eipen panti israhl umeiV esesqe eiV douleian kai egw kai iwnaqan o uioV mou esomeqa eiV douleian kai eipen o laoV proV saoul to agaqon enwpion sou poiei

41. kai eipen saoul kurie o qeoV israhl ti oti ouk apekriqhV tw doulw sou shmeron ei en emoi h en iwnaqan tw uiw mou h adikia kurie o qeoV israhl doV dhlouV kai ean tade eiphV en tw law sou israhl doV dh osiothta kai klhroutai iwnaqan kai saoul kai o laoV exhlqen

42. kai eipen saoul balete ana meson emou kai ana meson iwnaqan tou uiou mou on an kataklhrwshtai kurioV apoqanetw kai eipen o laoV proV saoul ouk estin to rhma touto kai katekrathsen saoul tou laou kai ballousin ana meson autou kai ana meson iwnaqan tou uiou autou kai kataklhroutai iwnaqan

43. kai eipen saoul proV iwnaqan apaggeilon moi ti pepoihkaV kai aphggeilen autw iwnaqan kai eipen geusamenoV egeusamhn en akrw tw skhptrw tw en th ceiri mou bracu meli idou egw apoqnhskw

44. kai eipen autw saoul tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti qanatw apoqanh shmeron

45. kai eipen o laoV proV saoul ei shmeron qanatwqhsetai o poihsaV thn swthrian thn megalhn tauthn en israhl zh kurioV ei peseitai thV tricoV thV kefalhV autou epi thn ghn oti o laoV tou qeou epoihsen thn hmeran tauthn kai proshuxato o laoV peri iwnaqan en th hmera ekeinh kai ouk apeqanen

46. kai anebh saoul apo opisqen twn allofulwn kai oi allofuloi aphlqon eiV ton topon autwn

47. kai saoul kataklhroutai ergon epi israhl kai epolemei kuklw pantaV touV ecqrouV autou eiV ton mwab kai eiV touV uiouV ammwn kai eiV touV uiouV edwm kai eiV ton baiqewr kai eiV basilea souba kai eiV touV allofulouV ou an estrafh eswzeto

48. kai epoihsen dunamin kai epataxen ton amalhk kai exeilato ton israhl ek ceiroV twn katapatountwn auton

49. kai hsan uioi saoul iwnaqan kai iessiou kai melcisa kai onomata twn duo qugaterwn autou onoma th prwtotokw merob kai onoma th deutera melcol

50. kai onoma th gunaiki autou acinoom qugathr acimaaV kai onoma tw arcistrathgw abennhr uioV nhr uiou oikeiou saoul

51. kai kiV pathr saoul kai nhr pathr abennhr uioV iamin uiou abihl

52. kai hn o polemoV krataioV epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV saoul kai idwn saoul panta andra dunaton kai panta andra uion dunamewV kai sunhgagen autouV proV auton

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina