1. kai sunaqroizousin allofuloi pasaV taV parembolaV autwn eiV afek kai israhl parenebalen en aendwr th en iezrael

2. kai satrapai allofulwn pareporeuonto eiV ekatontadaV kai ciliadaV kai dauid kai oi andreV autou pareporeuonto ep' escatwn meta agcouV

3. kai eipon oi satrapai twn allofulwn tineV oi diaporeuomenoi outoi kai eipen agcouV proV touV strathgouV twn allofulwn ouc outoV dauid o douloV saoul basilewV israhl gegonen meq' hmwn hmeraV touto deuteron etoV kai ouc eurhka en autw ouqen af' hV hmeraV enepesen proV me kai ewV thV hmeraV tauthV

4. kai eluphqhsan ep' autw oi strathgoi twn allofulwn kai legousin autw apostreyon ton andra eiV ton topon autou ou katesthsaV auton ekei kai mh ercesqw meq' hmwn eiV ton polemon kai mh ginesqw epibouloV thV parembolhV kai en tini diallaghsetai outoV tw kuriw autou ouci en taiV kefalaiV twn andrwn ekeinwn

5. ouc outoV dauid w exhrcon en coroiV legonteV epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou

6. kai ekalesen agcouV ton dauid kai eipen autw zh kurioV oti euqhV su kai agaqoV en ofqalmoiV mou kai h exodoV sou kai h eisodoV sou met' emou en th parembolh kai oti ouc eurhka kata sou kakian af' hV hmeraV hkeiV proV me ewV thV shmeron hmeraV kai en ofqalmoiV twn satrapwn ouk agaqoV su

7. kai nun anastrefe kai poreuou eiV eirhnhn kai ou mh poihseiV kakian en ofqalmoiV twn satrapwn twn allofulwn

8. kai eipen dauid proV agcouV ti pepoihka soi kai ti eureV en tw doulw sou af' hV hmeraV hmhn enwpion sou kai ewV thV hmeraV tauthV oti ou mh elqw polemhsai touV ecqrouV tou kuriou mou tou basilewV

9. kai apekriqh agcouV proV dauid oida oti agaqoV su en ofqalmoiV mou all' oi satrapai twn allofulwn legousin ouc hxei meq' hmwn eiV polemon

10. kai nun orqrison to prwi su kai oi paideV tou kuriou sou oi hkonteV meta sou kai poreuesqe eiV ton topon ou katesthsa umaV ekei kai logon loimon mh qhV en kardia sou oti agaqoV su enwpion mou kai orqrisate en th odw kai fwtisatw umin kai poreuqhte

11. kai wrqrisen dauid autoV kai oi andreV autou apelqein kai fulassein thn ghn twn allofulwn kai oi allofuloi anebhsan polemein epi israhl

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina