1. kai oi allofuloi epolemoun epi israhl kai efugon oi andreV israhl ek proswpou twn allofulwn kai piptousin traumatiai en tw orei tw gelboue

2. kai sunaptousin allofuloi tw saoul kai toiV uioiV autou kai tuptousin allofuloi ton iwnaqan kai ton aminadab kai ton melcisa uiouV saoul

3. kai barunetai o polemoV epi saoul kai euriskousin auton oi akontistai andreV toxotai kai etraumatisqh eiV ta upocondria

4. kai eipen saoul proV ton aironta ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai apokenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai apokenthswsin me kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobhqh sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep' authn

5. kai eiden o airwn ta skeuh autou oti teqnhken saoul kai epepesen kai autoV epi thn romfaian autou kai apeqanen met' autou

6. kai apeqanen saoul kai oi treiV uioi autou kai o airwn ta skeuh autou en th hmera ekeinh kata to auto

7. kai eidon oi andreV israhl oi en tw peran thV koiladoV kai oi en tw peran tou iordanou oti efugon oi andreV israhl kai oti teqnhken saoul kai oi uioi autou kai kataleipousin taV poleiV autwn kai feugousin kai ercontai oi allofuloi kai katoikousin en autaiV

8. kai egenhqh th epaurion kai ercontai oi allofuloi ekdiduskein touV nekrouV kai euriskousin ton saoul kai touV treiV uiouV autou peptwkotaV epi ta orh gelboue

9. kai apostrefousin auton kai exedusan ta skeuh autou kai apostellousin auta eiV ghn allofulwn kuklw euaggelizonteV toiV eidwloiV autwn kai tw law autwn

10. kai aneqhkan ta skeuh autou eiV to astarteion kai to swma autou katephxan en tw teicei baiqsan

11. kai akouousin oi katoikounteV iabiV thV galaaditidoV a epoihsan oi allofuloi tw saoul

12. kai anesthsan paV anhr dunamewV kai eporeuqhsan olhn thn nukta kai elabon to swma saoul kai to swma iwnaqan tou uiou autou apo teicouV baiqsan kai ferousin autouV eiV iabiV kai katakaiousin autouV ekei

13. kai lambanousin ta osta autwn kai qaptousin upo thn arouran thn iabiV kai nhsteuousin epta hmeraV .

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina