1. kai eipen samouhl proV saoul eme apesteilen kurioV crisai se eiV basilea epi israhl kai nun akoue thV fwnhV kuriou

2. tade eipen kurioV sabawq nun ekdikhsw a epoihsen amalhk tw israhl wV aphnthsen autw en th odw anabainontoV autou ex aiguptou

3. kai nun poreuou kai pataxeiV ton amalhk kai ierim kai panta ta autou kai ou peripoihsh ex autou kai exoleqreuseiV auton kai anaqematieiV auton kai panta ta autou kai ou feish ap' autou kai apokteneiV apo androV kai ewV gunaikoV kai apo nhpiou ewV qhlazontoV kai apo moscou ewV probatou kai apo kamhlou ewV onou

4. kai parhggeilen saoul tw law kai episkeptetai autouV en galgaloiV tetrakosiaV ciliadaV tagmatwn kai ton ioudan triakonta ciliadaV tagmatwn

5. kai hlqen saoul ewV twn polewn amalhk kai enhdreusen en tw ceimarrw

6. kai eipen saoul proV ton kinaion apelqe kai ekklinon ek mesou tou amalhkitou mh prosqw se met' autou kai su epoihsaV eleoV meta twn uiwn israhl en tw anabainein autouV ex aiguptou kai exeklinen o kinaioV ek mesou amalhk

7. kai epataxen saoul ton amalhk apo euilat ewV sour epi proswpou aiguptou

8. kai sunelaben ton agag basilea amalhk zwnta kai panta ton laon ierim apekteinen en stomati romfaiaV

9. kai periepoihsato saoul kai paV o laoV ton agag zwnta kai ta agaqa twn poimniwn kai twn boukoliwn kai twn edesmatwn kai twn ampelwnwn kai pantwn twn agaqwn kai ouk ebouleto auta exoleqreusai kai pan ergon htimwmenon kai exoudenwmenon exwleqreusan

10. kai egenhqh rhma kuriou proV samouhl legwn

11. parakeklhmai oti ebasileusa ton saoul eiV basilea oti apestreyen apo opisqen mou kai touV logouV mou ouk ethrhsen kai hqumhsen samouhl kai ebohsen proV kurion olhn thn nukta

12. kai wrqrisen samouhl kai eporeuqh eiV apanthsin israhl prwi kai aphggelh tw samouhl legonteV hkei saoul eiV karmhlon kai anestaken autw ceira kai epestreyen to arma kai katebh eiV galgala proV saoul kai idou autoV aneferen olokautwsin tw kuriw ta prwta twn skulwn wn hnegken ex amalhk

13. kai paregeneto samouhl proV saoul kai eipen autw saoul euloghtoV su tw kuriw esthsa panta osa elalhsen kurioV

14. kai eipen samouhl kai tiV h fwnh tou poimniou toutou en toiV wsin mou kai fwnh twn bown wn egw akouw

15. kai eipen saoul ex amalhk hnegka auta a periepoihsato o laoV ta kratista tou poimniou kai twn bown opwV tuqh tw kuriw qew sou kai ta loipa exwleqreusa

16. kai eipen samouhl proV saoul aneV kai apaggelw soi a elalhsen kurioV proV me thn nukta kai eipen autw lalhson

17. kai eipen samouhl proV saoul ouci mikroV su ei enwpion autou hgoumenoV skhptrou fulhV israhl kai ecrisen se kurioV eiV basilea epi israhl

18. kai apesteilen se kurioV en odw kai eipen soi poreuqhti kai exoleqreuson touV amartanontaV eiV eme ton amalhk kai polemhseiV autouV ewV sunteleshV autouV

19. kai ina ti ouk hkousaV thV fwnhV kuriou all' wrmhsaV tou qesqai epi ta skula kai epoihsaV to ponhron enwpion kuriou

20. kai eipen saoul proV samouhl dia to akousai me thV fwnhV tou laou kai eporeuqhn en th odw h apesteilen me kurioV kai hgagon ton agag basilea amalhk kai ton amalhk exwleqreusa

21. kai elaben o laoV twn skulwn poimnia kai boukolia ta prwta tou exoleqreumatoV qusai enwpion kuriou qeou hmwn en galgaloiV

22. kai eipen samouhl ei qelhton tw kuriw olokautwmata kai qusiai wV to akousai fwnhV kuriou idou akoh uper qusian agaqh kai h epakroasiV uper stear kriwn

23. oti amartia oiwnisma estin odunhn kai ponouV qerafin epagousin oti exoudenwsaV to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurioV mh einai basilea epi israhl

24. kai eipen saoul proV samouhl hmarthka oti parebhn ton logon kuriou kai to rhma sou oti efobhqhn ton laon kai hkousa thV fwnhV autwn

25. kai nun aron dh to amarthma mou kai anastreyon met' emou kai proskunhsw kuriw tw qew sou

26. kai eipen samouhl proV saoul ouk anastrefw meta sou oti exoudenwsaV to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurioV tou mh einai basilea epi ton israhl

27. kai apestreyen samouhl to proswpon autou tou apelqein kai ekrathsen saoul tou pterugiou thV diploidoV autou kai dierrhxen auto

28. kai eipen proV auton samouhl dierrhxen kurioV thn basileian israhl ek ceiroV sou shmeron kai dwsei authn tw plhsion sou tw agaqw uper se

29. kai diaireqhsetai israhl eiV duo kai ouk apostreyei oude metanohsei oti ouc wV anqrwpoV estin tou metanohsai autoV

30. kai eipen saoul hmarthka alla doxason me dh enwpion presbuterwn israhl kai enwpion laou mou kai anastreyon met' emou kai proskunhsw tw kuriw qew sou

31. kai anestreyen samouhl opisw saoul kai prosekunhsen tw kuriw

32. kai eipen samouhl prosagagete moi ton agag basilea amalhk kai proshlqen proV auton agag tremwn kai eipen agag ei outwV pikroV o qanatoV

33. kai eipen samouhl proV agag kaqoti hteknwsen gunaikaV h romfaia sou outwV ateknwqhsetai ek gunaikwn h mhthr sou kai esfaxen samouhl ton agag enwpion kuriou en galgal

34. kai aphlqen samouhl eiV armaqaim kai saoul anebh eiV ton oikon autou eiV gabaa

35. kai ou proseqeto samouhl eti idein ton saoul ewV hmeraV qanatou autou oti epenqei samouhl epi saoul kai kurioV metemelhqh oti ebasileusen ton saoul epi israhl

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina