1. kai eipen kurioV proV samouhl ewV pote su penqeiV epi saoul kagw exoudenwka auton mh basileuein epi israhl plhson to keraV sou elaiou kai deuro aposteilw se proV iessai ewV eiV bhqleem oti eoraka en toiV uioiV autou emoi basileuein

2. kai eipen samouhl pwV poreuqw kai akousetai saoul kai apoktenei me kai eipen kurioV damalin bown labe en th ceiri sou kai ereiV qusai tw kuriw hkw

3. kai kaleseiV ton iessai eiV thn qusian kai gnwriw soi a poihseiV kai criseiV on ean eipw proV se

4. kai epoihsen samouhl panta a elalhsen autw kurioV kai hlqen eiV bhqleem kai exesthsan oi presbuteroi thV polewV th apanthsei autou kai eipan eirhnh h eisodoV sou o blepwn

5. kai eipen eirhnh qusai tw kuriw hkw agiasqhte kai eufranqhte met' emou shmeron kai hgiasen ton iessai kai touV uiouV autou kai ekalesen autouV eiV thn qusian

6. kai egenhqh en tw autouV eisienai kai eiden ton eliab kai eipen alla kai enwpion kuriou cristoV autou

7. kai eipen kurioV proV samouhl mh epibleyhV epi thn oyin autou mhde eiV thn exin megeqouV autou oti exoudenwka auton oti ouc wV embleyetai anqrwpoV oyetai o qeoV oti anqrwpoV oyetai eiV proswpon o de qeoV oyetai eiV kardian

8. kai ekalesen iessai ton aminadab kai parhlqen kata proswpon samouhl kai eipen oude touton exelexato kurioV

9. kai parhgagen iessai ton sama kai eipen kai en toutw ouk exelexato kurioV

10. kai parhgagen iessai touV epta uiouV autou enwpion samouhl kai eipen samouhl ouk exelexato kurioV en toutoiV

11. kai eipen samouhl proV iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikroV idou poimainei en tw poimniw kai eipen samouhl proV iessai aposteilon kai labe auton oti ou mh katakliqwmen ewV tou elqein auton

12. kai apesteilen kai eishgagen auton kai outoV purrakhV meta kallouV ofqalmwn kai agaqoV orasei kuriw kai eipen kurioV proV samouhl anasta kai crison ton dauid oti outoV agaqoV estin

13. kai elaben samouhl to keraV tou elaiou kai ecrisen auton en mesw twn adelfwn autou kai efhlato pneuma kuriou epi dauid apo thV hmeraV ekeinhV kai epanw kai anesth samouhl kai aphlqen eiV armaqaim

14. kai pneuma kuriou apesth apo saoul kai epnigen auton pneuma ponhron para kuriou

15. kai eipan oi paideV saoul proV auton idou dh pneuma kuriou ponhron pnigei se

16. eipatwsan dh oi douloi sou enwpion sou kai zhthsatwsan tw kuriw hmwn andra eidota yallein en kinura kai estai en tw einai pneuma ponhron epi soi kai yalei en th kinura autou kai agaqon soi estai kai anapausei se

17. kai eipen saoul proV touV paidaV autou idete dh moi andra orqwV yallonta kai eisagagete auton proV eme

18. kai apekriqh eiV twn paidariwn autou kai eipen idou eoraka uion tw iessai bhqleemithn kai auton eidota yalmon kai o anhr sunetoV kai o anhr polemisthV kai sofoV logw kai anhr agaqoV tw eidei kai kurioV met' autou

19. kai apesteilen saoul aggelouV proV iessai legwn aposteilon proV me ton uion sou dauid ton en tw poimniw sou

20. kai elaben iessai gomor artwn kai askon oinou kai erifon aigwn ena kai exapesteilen en ceiri dauid tou uiou autou proV saoul

21. kai eishlqen dauid proV saoul kai pareisthkei enwpion autou kai hgaphsen auton sfodra kai egenhqh autw airwn ta skeuh autou

22. kai apesteilen saoul proV iessai legwn paristasqw dh dauid enwpion emou oti euren carin en ofqalmoiV mou

23. kai egenhqh en tw einai pneuma ponhron epi saoul kai elambanen dauid thn kinuran kai eyallen en th ceiri autou kai aneyucen saoul kai agaqon autw kai afistato ap' autou to pneuma to ponhron

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina