1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. auth h diastolh tou nomou osa sunetaxen kurioV legwn lalhson toiV uioiV israhl kai labetwsan proV se damalin purran amwmon htiV ouk ecei en auth mwmon kai h ouk epeblhqh ep' authn zugoV

3. kai dwseiV authn proV eleazar ton ierea kai exaxousin authn exw thV parembolhV eiV topon kaqaron kai sfaxousin authn enwpion autou

4. kai lhmyetai eleazar apo tou aimatoV authV kai ranei apenanti tou proswpou thV skhnhV tou marturiou apo tou aimatoV authV eptakiV

5. kai katakausousin authn enantion autou kai to derma kai ta krea authV kai to aima authV sun th koprw authV katakauqhsetai

6. kai lhmyetai o iereuV xulon kedrinon kai usswpon kai kokkinon kai embalousin eiV meson tou katakaumatoV thV damalewV

7. kai plunei ta imatia autou o iereuV kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn kai akaqartoV estai o iereuV ewV esperaV

8. kai o katakaiwn authn plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

9. kai sunaxei anqrwpoV kaqaroV thn spodon thV damalewV kai apoqhsei exw thV parembolhV eiV topon kaqaron kai estai th sunagwgh uiwn israhl eiV diathrhsin udwr rantismou agnisma estin

10. kai plunei ta imatia o sunagwn thn spodian thV damalewV kai akaqartoV estai ewV esperaV kai estai toiV uioiV israhl kai toiV proskeimenoiV proshlutoiV nomimon aiwnion

11. o aptomenoV tou teqnhkotoV pashV yuchV anqrwpou akaqartoV estai epta hmeraV

12. outoV agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh kai kaqaroV estai ean de mh afagnisqh th hmera th trith kai th hmera th ebdomh ou kaqaroV estai

13. paV o aptomenoV tou teqnhkotoV apo yuchV anqrwpou ean apoqanh kai mh afagnisqh thn skhnhn kuriou emianen ektribhsetai h yuch ekeinh ex israhl oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep' auton akaqartoV estin eti h akaqarsia autou en autw estin

14. kai outoV o nomoV anqrwpoV ean apoqanh en oikia paV o eisporeuomenoV eiV thn oikian kai osa estin en th oikia akaqarta estai epta hmeraV

15. kai pan skeuoV anewgmenon osa ouci desmon katadedetai ep' autw akaqarta estin

16. kai paV oV ean ayhtai epi proswpou tou pediou traumatiou h nekrou h osteou anqrwpinou h mnhmatoV epta hmeraV akaqartoV estai

17. kai lhmyontai tw akaqartw apo thV spodiaV thV katakekaumenhV tou agnismou kai ekceousin ep' authn udwr zwn eiV skeuoV

18. kai lhmyetai usswpon kai bayei eiV to udwr anhr kaqaroV kai perirranei epi ton oikon kai epi ta skeuh kai epi taV yucaV osai ean wsin ekei kai epi ton hmmenon tou osteou tou anqrwpinou h tou traumatiou h tou teqnhkotoV h tou mnhmatoV

19. kai perirranei o kaqaroV epi ton akaqarton en th hmera th trith kai en th hmera th ebdomh kai afagnisqhsetai th hmera th ebdomh kai plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

20. kai anqrwpoV oV ean mianqh kai mh afagnisqh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou thV sunagwghV oti ta agia kuriou emianen oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep' auton akaqartoV estin

21. kai estai umin nomimon aiwnion kai o perirrainwn udwr rantismou plunei ta imatia autou kai o aptomenoV tou udatoV tou rantismou akaqartoV estai ewV esperaV

22. kai pantoV ou ean ayhtai autou o akaqartoV akaqarton estai kai h yuch h aptomenh akaqartoV estai ewV esperaV

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina