1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. labe to kefalaion twn uiwn kaaq ek mesou uiwn leui kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn

3. apo eikosi kai pente etwn kai epanw kai ewV penthkonta etwn paV o eisporeuomenoV leitourgein poihsai panta ta erga en th skhnh tou marturiou

4. kai tauta ta erga twn uiwn kaaq en th skhnh tou marturiou agion twn agiwn

5. kai eiseleusetai aarwn kai oi uioi autou otan exairh h parembolh kai kaqelousin to katapetasma to suskiazon kai katakaluyousin en autw thn kibwton tou marturiou

6. kai epiqhsousin ep' auto katakalumma derma uakinqinon kai epibalousin ep' authn imation olon uakinqinon anwqen kai diembalousin touV anaforeiV

7. kai epi thn trapezan thn prokeimenhn epibalousin ep' authn imation oloporfuron kai ta trublia kai taV quiskaV kai touV kuaqouV kai ta spondeia en oiV spendei kai oi artoi oi dia pantoV ep' authV esontai

8. kai epibalousin ep' authn imation kokkinon kai kaluyousin authn kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin di' authV touV anaforeiV

9. kai lhmyontai imation uakinqinon kai kaluyousin thn lucnian thn fwtizousan kai touV lucnouV authV kai taV labidaV authV kai taV eparustridaV authV kai panta ta aggeia tou elaiou oiV leitourgousin en autoiV

10. kai embalousin authn kai panta ta skeuh authV eiV kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin authn ep' anaforewn

11. kai epi to qusiasthrion to crusoun epikaluyousin imation uakinqinon kai kaluyousin auto kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin touV anaforeiV autou

12. kai lhmyontai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autoiV en toiV agioiV kai embalousin eiV imation uakinqinon kai kaluyousin auta kalummati dermatinw uakinqinw kai epiqhsousin epi anaforeiV

13. kai ton kalupthra epiqhsei epi to qusiasthrion kai epikaluyousin ep' auto imation oloporfuron

14. kai epiqhsousin ep' auto panta ta skeuh osoiV leitourgousin ep' auto en autoiV kai ta pureia kai taV kreagraV kai taV fialaV kai ton kalupthra kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai epibalousin ep' auto kalumma dermatinon uakinqinon kai diembalousin touV anaforeiV autou kai lhmyontai imation porfuroun kai sugkaluyousin ton louthra kai thn basin autou kai embalousin auta eiV kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin epi anaforeiV

15. kai suntelesousin aarwn kai oi uioi autou kaluptonteV ta agia kai panta ta skeuh ta agia en tw exairein thn parembolhn kai meta tauta eiseleusontai uioi kaaq airein kai ouc ayontai twn agiwn ina mh apoqanwsin tauta arousin oi uioi kaaq en th skhnh tou marturiou

16. episkopoV eleazar uioV aarwn tou ierewV to elaion tou fwtoV kai to qumiama thV sunqesewV kai h qusia h kaq' hmeran kai to elaion thV crisewV h episkoph olhV thV skhnhV kai osa estin en auth en tw agiw en pasi toiV ergoiV

17. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

18. mh oleqreushte thV fulhV ton dhmon ton kaaq ek mesou twn leuitwn

19. touto poihsate autoiV kai zhsontai kai ou mh apoqanwsin prosporeuomenwn autwn proV ta agia twn agiwn aarwn kai oi uioi autou prosporeuesqwsan kai katasthsousin autouV ekaston kata thn anaforan autou

20. kai ou mh eiselqwsin idein exapina ta agia kai apoqanountai

21. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

22. labe thn archn twn uiwn gedswn kai toutouV kat' oikouV patriwn autwn kata dhmouV autwn

23. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV episkeyai autouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein ta erga autou en th skhnh tou marturiou

24. auth h leitourgia tou dhmou tou gedswn leitourgein kai airein

25. kai arei taV derreiV thV skhnhV kai thn skhnhn tou marturiou kai to kalumma authV kai to kalumma to uakinqinon to on ep' authV anwqen kai to kalumma thV quraV thV skhnhV tou marturiou

26. kai ta istia thV aulhV osa epi thV skhnhV tou marturiou kai ta perissa kai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autoiV poihsousin

27. kata stoma aarwn kai twn uiwn autou estai h leitourgia twn uiwn gedswn kata pasaV taV leitourgiaV autwn kai kata panta ta arta di' autwn kai episkeyh autouV ex onomatwn panta ta arta up' autwn

28. auth h leitourgia twn uiwn gedswn en th skhnh tou marturiou kai h fulakh autwn en ceiri iqamar tou uiou aarwn tou ierewV

29. uioi merari kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn episkeyasqe autouV

30. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV episkeyasqe autouV paV o eisporeuomenoV leitourgein ta erga thV skhnhV tou marturiou

31. kai tauta ta fulagmata twn airomenwn up' autwn kata panta ta erga autwn en th skhnh tou marturiou taV kefalidaV thV skhnhV kai touV moclouV kai touV stulouV authV kai taV baseiV authV kai to katakalumma kai ai baseiV autwn kai oi stuloi autwn kai to katakalumma thV quraV thV skhnhV

32. kai touV stulouV thV aulhV kuklw kai ai baseiV autwn kai touV stulouV tou katapetasmatoV thV pulhV thV aulhV kai taV baseiV autwn kai touV passalouV autwn kai touV kalouV autwn kai panta ta skeuh autwn kai panta ta leitourghmata autwn ex onomatwn episkeyasqe autouV kai panta ta skeuh thV fulakhV twn airomenwn up' autwn

33. auth h leitourgia dhmou uiwn merari en pasin toiV ergoiV autwn en th skhnh tou marturiou en ceiri iqamar uiou aarwn tou ierewV

34. kai epeskeyato mwushV kai aarwn kai oi arconteV israhl touV uiouV kaaq kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn

35. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein en th skhnh tou marturiou

36. kai egeneto h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn discilioi diakosioi penthkonta

37. auth h episkeyiV dhmou kaaq paV o leitourgwn en th skhnh tou marturiou kaqa epeskeyato mwushV kai aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri mwush

38. kai epeskephsan uioi gedswn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn

39. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein kai poiein ta erga en th skhnh tou marturiou

40. kai egeneto h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn discilioi exakosioi triakonta

41. auth h episkeyiV dhmou uiwn gedswn paV o leitourgwn en th skhnh tou marturiou ouV epeskeyato mwushV kai aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri mwush

42. epeskephsan de kai dhmoV uiwn merari kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn

43. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV leitourgein proV ta erga thV skhnhV tou marturiou

44. kai egenhqh h episkeyiV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn triscilioi kai diakosioi

45. auth h episkeyiV dhmou uiwn merari ouV epeskeyato mwushV kai aarwn dia fwnhV kuriou en ceiri mwush

46. panteV oi epeskemmenoi ouV epeskeyato mwushV kai aarwn kai oi arconteV israhl touV leuitaV kata dhmouV kat' oikouV patriwn autwn

47. apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV proV to ergon twn ergwn kai ta erga ta airomena en th skhnh tou marturiou

48. kai egenhqhsan oi episkepenteV oktakiscilioi pentakosioi ogdohkonta

49. dia fwnhV kuriou epeskeyato autouV en ceiri mwush andra kat' andra epi twn ergwn autwn kai epi wn airousin autoi kai epeskephsan on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina