Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • kai eipen balak proV balaam deuro paralabw se eiV topon allon ei aresei tw qew kai katarasai moi auton ekeiqen (Números 23, 27)

 • kai estai autw kai tw spermati autou met' auton diaqhkh ierateiaV aiwnia anq' wn ezhlwsen tw qew autou kai exilasato peri twn uiwn israhl (Números 25, 13)

 • kai en tw logw toutw ouk enepisteusate kuriw tw qew umwn (Deuteronômio 1, 32)

 • umeiV de oi proskeimenoi kuriw tw qew umwn zhte panteV en th shmeron (Deuteronômio 4, 4)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai oi uioi sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi ina anapaushtai o paiV sou kai h paidiskh sou wsper kai su (Deuteronômio 5, 14)

 • ou poreusesqe opisw qewn eterwn apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn (Deuteronômio 6, 14)

 • all' outwV poihsete autoiV touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri (Deuteronômio 7, 5)

 • oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se proeilato kurioV o qeoV sou einai se autw laon periousion para panta ta eqnh osa epi proswpou thV ghV (Deuteronômio 7, 6)

 • ta glupta twn qewn autwn katakausete puri ouk epiqumhseiV argurion oude crusion ap' autwn kai ou lhmyh seautw mh ptaishV di' auto oti bdelugma kuriw tw qew sou estin (Deuteronômio 7, 25)

 • kai estai ean lhqh epilaqh kuriou tou qeou sou kai poreuqhV opisw qewn eterwn kai latreushV autoiV kai proskunhshV autoiV diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe (Deuteronômio 8, 19)

 • kai euxamhn proV ton qeon kai eipa kurie kurie basileu twn qewn mh exoleqreushV ton laon sou kai thn merida sou hn elutrwsw en th iscui sou th megalh ouV exhgageV ek ghV aiguptou en th iscui sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia kai en tw bracioni sou tw uyhlw (Deuteronômio 9, 26)

 • kai nun israhl ti kurioV o qeoV sou aiteitai para sou all' h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 10, 12)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina