Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • o gar kurioV o qeoV umwn outoV qeoV twn qewn kai kurioV twn kuriwn o qeoV o megaV kai iscuroV kai o foberoV ostiV ou qaumazei proswpon oud' ou mh labh dwron (Deuteronômio 10, 17)

 • kai kataskayete touV bwmouV autwn kai suntriyete taV sthlaV autwn kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou (Deuteronômio 12, 3)

 • ou poihsete outwV kuriw tw qew umwn (Deuteronômio 12, 4)

 • kai estai o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV umwn epiklhqhnai to onoma autou ekei ekei oisete panta osa egw entellomai umin shmeron ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai ta epidekata umwn kai taV aparcaV twn ceirwn umwn kai ta domata umwn kai pan eklekton twn dwrwn umwn osa ean euxhsqe tw qew umwn (Deuteronômio 12, 11)

 • ou poihseiV outwV kuriw tw qew sou ta gar bdelugmata a kurioV emishsen epoihsan toiV qeoiV autwn oti touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn katakaiousin en puri toiV qeoiV autwn (Deuteronômio 12, 31)

 • apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn twn eggizontwn soi h twn makran apo sou ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV (Deuteronômio 13, 8)

 • oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se exelexato kurioV o qeoV sou genesqai se autw laon periousion apo pantwn twn eqnwn twn epi proswpou thV ghV (Deuteronômio 14, 2)

 • pan qnhsimaion ou fagesqe tw paroikw tw en taiV polesin sou doqhsetai kai fagetai h apodwsh tw allotriw oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou (Deuteronômio 14, 21)

 • kai outwV to prostagma thV afesewV afhseiV pan creoV idion o ofeilei soi o plhsion kai ton adelfon sou ouk apaithseiV oti epikeklhtai afesiV kuriw tw qew sou (Deuteronômio 15, 2)

 • pan prwtotokon o ean tecqh en toiV bousin sou kai en toiV probatoiV sou ta arsenika agiaseiV kuriw tw qew sou ouk erga en tw prwtotokw moscw sou kai ou mh keirhV to prwtotokon twn probatwn sou (Deuteronômio 15, 19)

 • ean de h en autw mwmoV cwlon h tuflon h kai paV mwmoV ponhroV ou quseiV auto kuriw tw qew sou (Deuteronômio 15, 21)

 • fulaxai ton mhna twn newn kai poihseiV to pasca kuriw tw qew sou oti en tw mhni twn newn exhlqeV ex aiguptou nuktoV (Deuteronômio 16, 1)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina