1. kai agaphseiV kurion ton qeon sou kai fulaxh ta fulagmata autou kai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou pasaV taV hmeraV

2. kai gnwsesqe shmeron oti ouci ta paidia umwn osoi ouk oidasin oude eidosan thn paideian kuriou tou qeou sou kai ta megaleia autou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon

3. kai ta shmeia autou kai ta terata autou osa epoihsen en mesw aiguptou faraw basilei aiguptou kai pash th gh autou

4. kai osa epoihsen thn dunamin twn aiguptiwn ta armata autwn kai thn ippon autwn wV epeklusen to udwr thV qalasshV thV eruqraV epi proswpou autwn katadiwkontwn autwn ek twn opisw umwn kai apwlesen autouV kurioV ewV thV shmeron hmeraV

5. kai osa epoihsen umin en th erhmw ewV hlqete eiV ton topon touton

6. kai osa epoihsen tw daqan kai abirwn uioiV eliab uiou roubhn ouV anoixasa h gh to stoma authV katepien autouV kai touV oikouV autwn kai taV skhnaV autwn kai pasan autwn thn upostasin thn met' autwn en mesw pantoV israhl

7. oti oi ofqalmoi umwn ewrakan panta ta erga kuriou ta megala osa epoihsen umin shmeron

8. kai fulaxesqe pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn

9. ina makrohmereushte epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin umwn dounai autoiV kai tw spermati autwn met' autouV ghn reousan gala kai meli

10. estin gar h gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn ouc wsper h gh aiguptou estin oqen ekpeporeusqe ekeiqen otan speirwsin ton sporon kai potizwsin toiV posin wsei khpon lacaneiaV

11. h de gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn gh oreinh kai pedinh ek tou uetou tou ouranou pietai udwr

12. gh hn kurioV o qeoV sou episkopeitai authn dia pantoV oi ofqalmoi kuriou tou qeou sou ep' authV ap' archV tou eniautou kai ewV sunteleiaV tou eniautou

13. ean de akoh eisakoushte pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou kai latreuein autw ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

14. kai dwsei ton ueton th gh sou kaq' wran proimon kai oyimon kai eisoiseiV ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou

15. kai dwsei cortasmata en toiV agroiV sou toiV kthnesin sou kai fagwn kai emplhsqeiV

16. prosece seautw mh platunqh h kardia sou kai parabhte kai latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

17. kai qumwqeiV orgh kurioV ef' umin kai susch ton ouranon kai ouk estai uetoV kai h gh ou dwsei ton karpon authV kai apoleisqe en tacei apo thV ghV thV agaqhV hV edwken o kurioV umin

18. kai embaleite ta rhmata tauta eiV thn kardian umwn kai eiV thn yuchn umwn kai afayete auta eiV shmeion epi thV ceiroV umwn kai estai asaleuton pro ofqalmwn umwn

19. kai didaxete auta ta tekna umwn lalein auta kaqhmenouV en oikw kai poreuomenouV en odw kai koitazomenouV kai dianistamenouV

20. kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn

21. ina poluhmereushte kai ai hmerai twn uiwn umwn epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin umwn dounai autoiV kaqwV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV

22. kai estai ean akoh akoushte pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai soi shmeron poiein agapan kurion ton qeon hmwn kai poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai proskollasqai autw

23. kai ekbalei kurioV panta ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai klhronomhsete eqnh megala kai iscurotera mallon h umeiV

24. panta ton topon ou ean pathsh to icnoV tou podoV umwn umin estai apo thV erhmou kai antilibanou kai apo tou potamou tou megalou potamou eufratou kai ewV thV qalasshV thV epi dusmwn estai ta oria sou

25. ouk antisthsetai oudeiV kata proswpon umwn ton tromon umwn kai ton fobon umwn epiqhsei kurioV o qeoV umwn epi proswpon pashV thV ghV ef' hV ean epibhte ep' authV on tropon elalhsen kurioV proV umaV

26. idou egw didwmi enwpion umwn shmeron eulogian kai kataran

27. thn eulogian ean akoushte taV entolaV kuriou tou qeou umwn aV egw entellomai umin shmeron

28. kai taV kataraV ean mh akoushte taV entolaV kuriou tou qeou umwn osaV egw entellomai umin shmeron kai planhqhte apo thV odou hV eneteilamhn umin poreuqenteV latreuein qeoiV eteroiV ouV ouk oidate

29. kai estai otan eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn eiV hn diabaineiV ekei klhronomhsai authn kai dwseiV thn eulogian ep' oroV garizin kai thn kataran ep' oroV gaibal

30. ouk idou tauta peran tou iordanou opisw odon dusmwn hliou en gh canaan to katoikoun epi dusmwn ecomenon tou golgol plhsion thV druoV thV uyhlhV

31. umeiV gar diabainete ton iordanhn eiselqonteV klhronomhsai thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin en klhrw pasaV taV hmeraV kai klhronomhsete authn kai katoikhsete en auth

32. kai fulaxesqe tou poiein panta ta prostagmata autou kai taV kriseiV tautaV osaV egw didwmi enwpion umwn shmeron

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina