1. Izraelnek ezek a fiai: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár, Zebulun,

2. Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser.

3. Júda fiai: Er, Onan és Sela, ez a három a kánaáni Bat-Suától született. Er, az elsõszülött nem volt kedves az Úr szemében, ezért meghalt.

4. A menye, Támár szülte neki Perect és Szerachot. Júdának összesen öt fia volt.

5. Perec fiai: Hecron és Hamul.

6. Szerach fiai: Zimri, Etán, Hemmán, Kalkol és Darda; összesen öt.

7. Karmi fiai: Achár, aki bajba hozta Izraelt, mivel átok alá vetett dolgot tulajdonított el.

8. Etán fia: Azarja.

9. Hecron fiai, akik tõle születtek: Jerachmeel, Rám és Kelubáj.

10. Rámtól származott Aminadab, Aminadabtól származott Nachson, Júda fiainak a feje.

11. Nachsontól származott Szalma, Szalmától származott Boász,

12. Boásztól származott Obed, Obedtõl származott Izáj;

13. Izájtól származtak: az elsõszülött Eliáb volt, a második Abinadab, a harmadik Sima,

14. a negyedik Netáneel, az ötödik Raddaj,

15. a hatodik Ocem, a hetedik Dávid.

16. Nõvéreik: Ceruja és Abigail. Ceruja fiai: Abisáj, Joáb és Azael, hárman.

17. Abigail Amazát szülte. Amaza apja az izmaelita Jeter volt.

18. Kálebtõl, Hecron fiától származott Azuba, Isa és Jeriot. A fiaik: Jeser, Sobab és Ardon.

19. Amikor Azuba meghalt, Káleb feleségül vette Efratát, s az Hurt szülte neki.

20. Hur fia Uri volt, Uri fia Becaleel.

21. Ezután Hecron egybekelt Machirnak, Gileád apjának a leányával. Hatvanéves volt, amikor feleségül vette. Az Szegubot szülte neki.

22. Szegub Jairt nemzette, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén.

23. Azután megszerezte Gesurt és Aramot, Jair sátorfalvait, Kenatot és leányvárosait, összesen hatvan települést. Mindezek Machirnak, Gileád apjának fiaié voltak.

24. Hecron halála után Káleb bement Efratához, apjának, Hecronnak a feleségéhez. Ez Aschurt, Tekoa apját szülte neki.

25. Jerachmeelnek, Hecron elsõszülöttének fiai: Rám, az elsõszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem, Achija.

26. Jerachmeelnek volt még egy Atara nevû felesége is. Õ volt Onam anyja.

27. Rámnak, Jerachmeel elsõszülöttének a fiai: Maac, Jamin és Eker.

28. Onam fiai Sammáj és Jada voltak, Sammáj fiai pedig Nadab és Abisur.

29. Abisur feleségének a neve Abichail volt. Õ szülte neki Achbánt és Molidot.

30. Nadab fiai: Szeled és Efraim. Szeled utód nélkül halt meg.

31. Efraim fia: Jisi. Jisi fia: Sesán. Sesán fia: Achláj.

32. Jedánnak, Sammáj testvérének a fiai: Jeter és Jonatán. Jeter utód nélkül halt meg.

33. Jonatán fiai: Pelet és Zaza. Ezek voltak Jerachmeel fiai.

34. Sesánnak nem voltak fiai, csak lányai. Sesánnak volt egy Jarcha nevû egyiptomi rabszolgája.

35. Sesán a lányát Jarchához, a rabszolgájához adta feleségül, s az Attájt szülte neki.

36. Attáj fia volt Nátán, Nátán fia Zabad,

37. Zabad fia Eflál, Eflál fia Obed,

38. Obed fia Jehu, Jehu fia Azarja,

39. Azarja fia Helec, Helec fia Eleáza,

40. Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum,

41. Sallum fia Jekamja, Jekamja fia Elisáma.

42. Kálebnek, Jerachmeel testvérének fiai: Mesa, az elsõszülött. Õ volt Zif apja. Fia Maresa volt, Hebron apja.

43. Hebron fiai: Korach, Tapuach, Rekem és Sema.

44. Sema nemzette Rachámot, Jorkeám apját. Rekem nemzette Sammájt.

45. Sammáj fia Maon volt, Maon pedig Betcur apja volt.

46. Efa, Káleb mellékfelesége szülte Háránt, Mocát és Gázeszt. Hárán Gázeszt nemzette.

47. Jachdaj fiai: Regem, Jotám, Gesám, Pelet, Efa és Saaf.

48. Káleb mellékfelesége, Maacha szülte Sebert és Tirchánát.

49. Õ szülte Saafot, Madmanna apját, Sevát, Machbena apját és Gibea apját. Káleb leánya Achsa volt.

50. Ezek Káleb fiai. Hurnak, Efrata elsõszülöttének fiai: Sobál, Kirját-Jearim apja;

51. Szalma, Betlehem apja és Háref, Bet-Gáder apja.

52. Sobálnak, Kirját-Jearim apjának ezek voltak a fiai: Haroe, a manacatiták fele

53. és a Kirját-Jearim-beliek, a jitriták, a putiták, a sumatiták és a misraititák nemzetsége. Tõlük származnak a coreatiták és az estaoliták.

54. Szalma fiai: Betlehem, a netopatiták, Atrot, Bet-Joáb, a manachatiták fele, a coreatiták.

55. A szofriták nemzetsége, akik Jábecben laknak, a tireatiták, a simeatiták és a szuchatiták. Ezek a keniták, akik Hamatból jöttek, tõlük származik Recháb házanépe.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina