1. Izrael fiai számuk szerint: A családfõk, az ezres és százas csoportok fejei és az írnokok, akik a népet szolgálták: a király minden ügyében ezek az osztályok voltak illetékesek. Hónapról hónapra az egész év folyamán mindig egy intézkedett közülük. Minden osztályba 24000 ember tartozott.

2. Az elsõ hónapban az elsõ osztály élén Jasobeám állott, Szabdiel fia. Osztályához 24000 ember tartozott.

3. Perec fiai közül való volt, és a sereg összes tisztjeinek õ volt a feje az elsõ hónapban.

4. A második hónap osztályának elöljárója az achochita Dodáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

5. A harmadik osztály elöljárója a harmadik hónapban Benajahu volt, az elsõ papnak, Jehojadának a fia. Osztályába 24000 ember tartozott.

6. Ez a Benajahu a harminc vitéz egyike volt, s vezetõje lett a harmincnak és saját osztályának. A fiát Ammizabadnak hívták.

7. A negyedik, a negyedik hónapban illetékes Azahel volt, Joáb testvére. Õt követte fia, Zebadja. Osztályához 24000 ember tartozott.

8. Az ötödik, az ötödik hónapra illetékes vezetõ az ezrachita Samehut volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

9. A hatodik, a hatodik hónapra illetékes Ira volt, a tekoai Ikkes fia. Osztályába 24000 ember tartozott.

10. A hetedik, a hetedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pelonita Helec volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

11. A nyolcadik, a nyolcadik hónapra illetékes, a husatita Szibbekáj volt, a zarechiták közül. Osztályába 24000 ember tartozott.

12. A kilencedik, a kilencedik hónapra illetékes, a benjaminiták közül való anatóti Abiezer volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

13. A tizedik, a tizedik hónapra illetékes, a zarechiták közül való netofai Maheráj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

14. A tizenegyedik, a tizenegyedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pireatonita Benaja volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

15. A tizenkettedik, a tizenkettedik hónapra illetékes, az Otnielbõl származó netofai Heldáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.

16. Izrael törzseinek fõnökei: Eliezer, Zikri fia parancsolt a rubenitáknak; Sefatjahu, Maacha fia a simeonitáknak;

17. Hasabja, Kenuel fia a levitáknak; Cádok az áronitáknak;

18. Elihu, Dávid testvére a júdeaiaknak;

19. Jismajahu, Obedjahu fia a zebulunitáknak; Jerimot, Azriel fia a naftalitáknak;

20. Joel, Pedajahu fia Manassze fél törzsének;

21. Jidd, Zecharjahu fia Manassze gileádi fél törzsének; Jahaziel, Ábner fia a benjaminitáknak;

22. Azareel, Jeroham fia a dánitáknak. Ezek voltak Izrael törzseinek a fõnökei.

23. Dávid nem számláltatta össze a húsz éven felülieket, mivel az Úr azt mondta, hogy megsokasítja Izrael fiait, mint az ég csillagait.

24. Joáb, Ceruja fia megkezdte az összeírást, de nem fejezte be, mivel a harag kitört Izrael ellen. Így a szám nem került bele Dávid király évkönyveibe.

25. A királyi kincstár felügyelõje Azmavet, Abdiel fia volt. A földeken, a városokban, a falvakban és a tornyokban levõ készleteké pedig Jehonatan, Uzijahu fia.

26. A föld megmûvelésére szerzõdtetett munkásoké Ezri, Kelub fia.

27. A szõlõk felügyelõje a rámai Simi, a borkészleteké a sefámi Zabdi,

28. a síkságon levõ olaj- és fügefáké Joás,

29. a Száron legelõin levõ nyájaké a szároni Sitráj, a Safat völgyében levõ nyájaké Safat, Adláj fia,

30. a tevéké az izmaelita Obil, a nõstény szamaraké a meránoti Jechdejahu,

31. a juh- és kecskenyájaké a hagrita Jaziz. Ezek mind Dávid birtokainak az intézõi voltak.

32. Jehonatan, Dávid nagybátyja megfontolt és írástudó ember, tanácsadó volt. Jechiellel, Hachmoni fiával a király fiait nevelte.

33. Achitofel a király tanácsadója volt, az archita Husáj pedig a király barátja.

34. Achitofelt Jehojada, Benajahu fia és Ebjatár követték. Joáb a király seregének fõvezére volt.

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina