1. zugoi dolioi bdelugma enwpion kuriou staqmion de dikaion dekton autw

2. ou ean eiselqh ubriV ekei kai atimia stoma de tapeinwn meleta sofian

3. apoqanwn dikaioV elipen metamelon proceiroV de ginetai kai epicartoV asebwn apwleia

5. dikaiosunh amwmouV orqotomei odouV asebeia de peripiptei adikia

6. dikaiosunh andrwn orqwn ruetai autouV th de apwleia autwn aliskontai paranomoi

7. teleuthsantoV androV dikaiou ouk ollutai elpiV to de kauchma twn asebwn ollutai

8. dikaioV ek qhraV ekdunei ant' autou de paradidotai o asebhV

9. en stomati asebwn pagiV politaiV aisqhsiV de dikaiwn euodoV

10. en agaqoiV dikaiwn katwrqwsen poliV

11. stomasin de asebwn kateskafh

12. mukthrizei politaV endehV frenwn anhr de fronimoV hsucian agei

13. anhr diglwssoV apokaluptei boulaV en sunedriw pistoV de pnoh kruptei pragmata

14. oiV mh uparcei kubernhsiV piptousin wsper fulla swthria de uparcei en pollh boulh

15. ponhroV kakopoiei otan summeixh dikaiw misei de hcon asfaleiaV

16. gunh eucaristoV egeirei andri doxan qronoV de atimiaV gunh misousa dikaia ploutou oknhroi endeeiV ginontai oi de andreioi ereidontai ploutw

17. th yuch autou agaqon poiei anhr elehmwn exolluei de autou swma o anelehmwn

18. asebhV poiei erga adika sperma de dikaiwn misqoV alhqeiaV

19. uioV dikaioV gennatai eiV zwhn diwgmoV de asebouV eiV qanaton

20. bdelugma kuriw diestrammenai odoi prosdektoi de autw panteV amwmoi en taiV odoiV autwn

21. ceiri ceiraV embalwn adikwV ouk atimwrhtoV estai o de speirwn dikaiosunhn lhmyetai misqon piston

22. wsper enwtion en rini uoV outwV gunaiki kakofroni kalloV

23. epiqumia dikaiwn pasa agaqh elpiV de asebwn apoleitai

24. eisin oi ta idia speironteV pleiona poiousin eisin kai oi sunagonteV elattonountai

25. yuch eulogoumenh pasa aplh anhr de qumwdhV ouk euschmwn

26. o sunecwn siton upolipoito auton toiV eqnesin eulogia de eiV kefalhn tou metadidontoV

27. tektainomenoV agaqa zhtei carin agaqhn ekzhtounta de kaka katalhmyetai auton

28. o pepoiqwV epi ploutw outoV peseitai o de antilambanomenoV dikaiwn outoV anatelei

29. o mh sumperiferomenoV tw eautou oikw klhronomhsei anemon douleusei de afrwn fronimw

30. ek karpou dikaiosunhV fuetai dendron zwhV afairountai de awroi yucai paranomwn

31. ei o men dikaioV moliV swzetai o asebhV kai amartwloV pou faneitai

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina