1. wn epta etwn iwaV en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou sabia ek bhrsabee

2. kai epoihsen iwaV to euqeV enwpion kuriou pasaV taV hmeraV iwdae tou ierewV

3. kai elaben autw iwdae gunaikaV duo kai egennhsen uiouV kai qugateraV

4. kai egeneto meta tauta kai egeneto epi kardian iwaV episkeuasai ton oikon kuriou

5. kai sunhgagen touV iereiV kai touV leuitaV kai eipen autoiV exelqate eiV taV poleiV iouda kai sunagagete apo pantoV israhl argurion katiscusai ton oikon kuriou eniauton kat' eniauton kai speusate lalhsai kai ouk espeusan oi leuitai

6. kai ekalesen o basileuV iwaV ton iwdae ton arconta kai eipen autw dia ti ouk epeskeyw peri twn leuitwn tou eisenegkai apo iouda kai ierousalhm to kekrimenon upo mwush anqrwpou tou qeou ote exekklhsiasen ton israhl eiV thn skhnhn tou marturiou

7. oti goqolia hn h anomoV kai oi uioi authV katespasan ton oikon tou qeou kai gar ta agia oikou kuriou epoihsan taiV baalim

8. kai eipen o basileuV genhqhtw glwssokomon kai teqhtw en pulh oikou kuriou exw

9. kai khruxatwsan en iouda kai en ierousalhm eisenegkai kuriw kaqwV eipen mwushV paiV tou qeou epi ton israhl en th erhmw

10. kai edwkan panteV arconteV kai paV o laoV kai eiseferon kai eneballon eiV to glwssokomon ewV ou eplhrwqh

11. kai egeneto wV eiseferon to glwssokomon proV touV prostataV tou basilewV dia ceiroV twn leuitwn kai wV eidon oti epleonasen to argurion kai hlqen o grammateuV tou basilewV kai o prostathV tou ierewV tou megalou kai exekenwsan to glwssokomon kai katesthsan eiV ton topon autou outwV epoioun hmeran ex hmeraV kai sunhgagon argurion polu

12. kai edwken auto o basileuV kai iwdae o iereuV toiV poiousin ta erga eiV thn ergasian oikou kuriou kai emisqounto latomouV kai tektonaV episkeuasai ton oikon kuriou kai calkeiV sidhrou kai calkou episkeuasai ton oikon kuriou

13. kai epoioun oi poiounteV ta erga kai anebh mhkoV twn ergwn en cersin autwn kai anesthsan ton oikon kuriou epi thn stasin autou kai eniscusan

14. kai wV sunetelesan hnegkan proV ton basilea kai proV iwdae to kataloipon tou arguriou kai epoihsan skeuh eiV oikon kuriou skeuh leitourgika olokautwmatwn kai quiskaV crusaV kai arguraV kai anhnegkan olokautwseiV en oikw kuriou dia pantoV pasaV taV hmeraV iwdae

15. kai eghrasen iwdae plhrhV hmerwn kai eteleuthsen wn ekaton kai triakonta etwn en tw teleutan auton

16. kai eqayan auton en polei dauid meta twn basilewn oti epoihsen agaqwsunhn meta israhl kai meta tou qeou kai tou oikou autou

17. kai egeneto meta thn teleuthn iwdae eishlqon oi arconteV iouda kai prosekunhsan ton basilea tote ephkousen autoiV o basileuV

18. kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn kai edouleuon taiV astartaiV kai toiV eidwloiV kai egeneto orgh epi ioudan kai epi ierousalhm en th hmera tauth

19. kai apesteilen proV autouV profhtaV epistreyai proV kurion kai ouk hkousan kai diemarturanto autoiV kai ouk hkousan

20. kai pneuma qeou enedusen ton azarian ton tou iwdae ton ierea kai anesth epanw tou laou kai eipen tade legei kurioV ti paraporeuesqe taV entolaV kuriou kai ouk euodwqhsesqe oti egkatelipete ton kurion kai egkataleiyei umaV

21. kai epeqento autw kai eliqobolhsan auton di' entolhV iwaV tou basilewV en aulh oikou kuriou

22. kai ouk emnhsqh iwaV tou eleouV ou epoihsen met' autou iwdae o pathr autou kai eqanatwsen ton uion autou kai wV apeqnhsken eipen idoi kurioV kai krinatw

23. kai egeneto meta thn sunteleian tou eniautou anebh ep' auton dunamiV suriaV kai hlqen epi ioudan kai epi ierousalhm kai katefqeiran pantaV touV arcontaV tou laou en tw law kai panta ta skula autwn apesteilan tw basilei damaskou

24. oti en oligoiV andrasin paregeneto dunamiV suriaV kai o qeoV paredwken eiV taV ceiraV autwn dunamin pollhn sfodra oti egkatelipon kurion qeon twn paterwn autwn kai meta iwaV epoihsen krimata

25. kai meta to apelqein autouV ap' autou en tw egkatalipein auton en malakiaiV megalaiV kai epeqento autw oi paideV autou en aimasin uiou iwdae tou ierewV kai eqanatwsan auton epi thV klinhV autou kai apeqanen kai eqayan auton en polei dauid kai ouk eqayan auton en tw tafw twn basilewn

26. kai oi epiqemenoi ep' auton zabed o tou samaq o ammanithV kai iwzabed o tou somarwq o mwabithV

27. kai oi uioi autou panteV kai proshlqon autw oi pente kai ta loipa idou gegrammena epi thn grafhn twn basilewn kai ebasileusen amasiaV uioV autou ant' autou

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina