1. wn oktw etwn iwsiaV en tw basileusai auton kai triakonta en etoV ebasileusen en ierousalhm

2. kai epoihsen to euqeV enantion kuriou kai eporeuqh en odoiV dauid tou patroV autou kai ouk exeklinen dexia kai aristera

3. kai en tw ogdow etei thV basileiaV autou kai autoV eti paidarion hrxato tou zhthsai kurion ton qeon dauid tou patroV autou kai en tw dwdekatw etei thV basileiaV autou hrxato tou kaqarisai ton ioudan kai thn ierousalhm apo twn uyhlwn kai twn alsewn kai apo twn cwneutwn

4. kai katespasen kata proswpon autou ta qusiasthria twn baalim kai ta uyhla ta ep' autwn kai ekoyen ta alsh kai ta glupta kai ta cwneuta sunetriyen kai eleptunen kai erriyen epi proswpon twn mnhmatwn twn qusiazontwn autoiV

5. kai osta ierewn katekausen epi ta qusiasthria kai ekaqarisen ton ioudan kai thn ierousalhm

6. kai en polesin efraim kai manassh kai sumewn kai nefqali kai toiV topoiV autwn kuklw

7. kai katespasen ta alsh kai ta qusiasthria kai ta eidwla katekoyen lepta kai panta ta uyhla ekoyen apo pashV thV ghV israhl kai apestreyen eiV ierousalhm

8. kai en tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV autou tou kaqarisai thn ghn kai ton oikon apesteilen ton safan uion eselia kai ton maasian arconta thV polewV kai ton iouac uion iwacaz ton upomnhmatografon autou krataiwsai ton oikon kuriou tou qeou autou

9. kai hlqon proV celkian ton ierea ton megan kai edwkan to argurion to eisenecqen eiV oikon qeou o sunhgagon oi leuitai fulassonteV thn pulhn ek ceiroV manassh kai efraim kai twn arcontwn kai apo pantoV kataloipou en israhl kai uiwn iouda kai beniamin kai oikountwn en ierousalhm

10. kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga oi kaqestamenoi en oikw kuriou kai edwkan auto poiousi ta erga oi epoioun en oikw kuriou episkeuasai katiscusai ton oikon

11. kai edwkan toiV tektosi kai toiV oikodomoiV agorasai liqouV tetrapedouV kai xula eiV dokouV stegasai touV oikouV ouV exwleqreusan basileiV iouda

12. kai oi andreV en pistei epi twn ergwn kai ep' autwn episkopoi ieq kai abdiaV oi leuitai ex uiwn merari kai zacariaV kai mosollam ek twn uiwn kaaq episkopein kai paV leuithV paV suniwn en organoiV wdwn

13. kai epi twn nwtoforwn kai epi pantwn twn poiountwn ta erga ergasia kai ergasia kai apo twn leuitwn grammateiV kai kritai kai pulwroi

14. kai en tw ekferein autouV to argurion to eisodiasqen eiV oikon kuriou euren celkiaV o iereuV biblion nomou kuriou dia ceiroV mwush

15. kai apekriqh celkiaV kai eipen proV safan ton grammatea biblion nomou euron en oikw kuriou kai edwken celkiaV to biblion tw safan

16. kai eishnegken safan to biblion proV ton basilea kai apedwken eti tw basilei logon pan to doqen argurion en ceiri twn paidwn sou twn poiountwn to ergon

17. kai ecwneusan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai edwkan epi ceira twn episkopwn kai epi ceira twn poiountwn ergasian

18. kai aphggeilen safan o grammateuV tw basilei legwn biblion edwken moi celkiaV o iereuV kai anegnw auto safan enantion tou basilewV

19. kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV tou nomou kai dierrhxen ta imatia autou

20. kai eneteilato o basileuV tw celkia kai tw acikam uiw safan kai tw abdwn uiw micaia kai tw safan tw grammatei kai tw asaia paidi tou basilewV legwn

21. poreuqhte zhthsate ton kurion peri emou kai peri pantoV tou kataleifqentoV en israhl kai iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV oti megaV o qumoV kuriou ekkekautai en hmin dioti ouk eishkousan oi patereV hmwn twn logwn kuriou tou poihsai kata panta ta gegrammena en tw bibliw toutw

22. kai eporeuqh celkiaV kai oiV eipen o basileuV proV oldan thn profhtin gunaika sellhm uiou qakouaq uiou cellhV fulassousan taV stolaV kai auth katwkei en ierousalhm en masana kai elalhsan auth kata tauta

23. kai eipen autoiV outwV eipen kurioV o qeoV israhl eipate tw andri tw aposteilanti umaV proV me

24. outwV legei kurioV idou egw epagw kaka epi ton topon touton touV pantaV logouV touV gegrammenouV en tw bibliw tw anegnwsmenw enantion tou basilewV iouda

25. anq' wn egkatelipon me kai equmiasan qeoiV allotrioiV ina parorgiswsin me en pasin toiV ergoiV twn ceirwn autwn kai exekauqh o qumoV mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai

26. kai epi basilea iouda ton aposteilanta umaV tou zhthsai ton kurion outwV ereite autw outwV legei kurioV o qeoV israhl touV logouV ouV hkousaV

27. kai enetraph h kardia sou kai etapeinwqhV apo proswpou mou en tw akousai se touV logouV mou epi ton topon touton kai epi touV katoikountaV auton kai etapeinwqhV enantion mou kai dierrhxaV ta imatia sou kai eklausaV katenantion mou kai egw hkousa fhsin kurioV

28. idou prostiqhmi se proV touV pateraV sou kai prosteqhsh proV ta mnhmata sou en eirhnh kai ouk oyontai oi ofqalmoi sou en pasin toiV kakoiV oiV egw epagw epi ton topon touton kai epi touV katoikountaV auton kai apedwkan tw basilei logon

29. kai apesteilen o basileuV kai sunhgagen touV presbuterouV iouda kai ierousalhm

30. kai anebh o basileuV eiV oikon kuriou kai paV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm kai oi iereiV kai oi leuitai kai paV o laoV apo megalou ewV mikrou kai anegnw en wsin autwn touV pantaV logouV bibliou thV diaqhkhV tou eureqentoV en oikw kuriou

31. kai esth o basileuV epi ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enantion kuriou tou poreuqhnai enwpion kuriou tou fulassein taV entolaV autou kai marturia autou kai prostagmata autou en olh kardia kai en olh yuch touV logouV thV diaqhkhV touV gegrammenouV epi tw bibliw toutw

32. kai esthsen pantaV touV eureqentaV en ierousalhm kai beniamin kai epoihsan oi katoikounteV ierousalhm diaqhkhn en oikw kuriou qeou paterwn autwn

33. kai perieilen iwsiaV ta panta bdelugmata ek pashV thV ghV h hn uiwn israhl kai epoihsen pantaV touV eureqentaV en ierousalhm kai en israhl tou douleuein kuriw qew autwn pasaV taV hmeraV autou ouk exeklinen apo opisqen kuriou qeou paterwn autou

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina