1. kai azariaV uioV wdhd egeneto ep' auton pneuma kuriou

2. kai exhlqen eiV apanthsin asa kai panti iouda kai beniamin kai eipen akousate mou asa kai paV iouda kai beniamin kurioV meq' umwn en tw einai umaV met' autou kai ean ekzhthshte auton eureqhsetai umin kai ean egkataliphte auton egkataleiyei umaV

3. kai hmerai pollai tw israhl en ou qew alhqinw kai ouc ierewV upodeiknuontoV kai en ou nomw

4. kai epistreyei epi kurion qeon israhl kai eureqhsetai autoiV

5. kai en ekeinw tw kairw ouk estin eirhnh tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw oti ekstasiV kuriou epi pantaV touV katoikountaV taV cwraV

6. kai polemhsei eqnoV proV eqnoV kai poliV proV polin oti o qeoV exesthsen autouV en pash qliyei

7. kai umeiV iscusate kai mh ekluesqwsan ai ceireV umwn oti estin misqoV th ergasia umwn

8. kai en tw akousai touV logouV toutouV kai thn profhteian adad tou profhtou kai katiscusen kai exebalen ta bdelugmata apo pashV thV ghV iouda kai beniamin kai apo twn polewn wn katescen en orei efraim kai enekainisen to qusiasthrion kuriou o hn emprosqen tou naou kuriou

9. kai exekklhsiasen ton ioudan kai beniamin kai touV proshlutouV touV paroikountaV met' autou apo efraim kai apo manassh kai apo sumewn oti proseteqhsan proV auton polloi tou israhl en tw idein autouV oti kurioV o qeoV autou met' autou

10. kai sunhcqhsan eiV ierousalhm en tw mhni tw tritw en tw pentekaidekatw etei thV basileiaV asa

11. kai equsen tw kuriw en ekeinh th hmera apo twn skulwn wn hnegkan moscouV eptakosiouV kai probata eptakiscilia

12. kai dihlqen en diaqhkh zhthsai kurion qeon twn paterwn autwn ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV yuchV

13. kai paV oV ean mh ekzhthsh kurion qeon israhl apoqaneitai apo newterou ewV presbuterou apo androV ewV gunaikoV

14. kai wmosan en tw kuriw en fwnh megalh kai en salpigxin kai en keratinaiV

15. kai hufranqhsan paV iouda peri tou orkou oti ex olhV thV yuchV wmosan kai en pash qelhsei ezhthsan auton kai eureqh autoiV kai katepausen autoiV kurioV kukloqen

16. kai thn maaca thn mhtera autou metesthsen tou mh einai th astarth leitourgousan kai katekoyen to eidwlon kai katekausen en ceimarrw kedrwn

17. plhn ta uyhla ouk apesthsan eti uphrcen en tw israhl all' h kardia asa egeneto plhrhV pasaV taV hmeraV autou

18. kai eishnegken ta agia dauid tou patroV autou kai ta agia oikou kuriou tou qeou argurion kai crusion kai skeuh

19. kai polemoV ouk hn met' autou ewV tou pemptou kai triakostou etouV thV basileiaV asa

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina