1. kai hrxato salwmwn tou oikodomein ton oikon kuriou en ierousalhm en orei tou amoria ou wfqh kurioV tw dauid patri autou en tw topw w htoimasen dauid en alw orna tou iebousaiou

2. kai hrxato oikodomhsai en tw mhni tw deuterw en tw etei tw tetartw thV basileiaV autou

3. kai tauta hrxato salwmwn tou oikodomhsai ton oikon tou qeou mhkoV phcewn h diametrhsiV h prwth phcewn exhkonta kai euroV phcewn eikosi

4. kai ailam kata proswpon tou oikou mhkoV epi proswpon platouV tou oikou phcewn eikosi kai uyoV phcewn ekaton eikosi kai katecruswsen auton eswqen crusiw kaqarw

5. kai ton oikon ton megan exulwsen xuloiV kedrinoiV kai katecruswsen crusiw kaqarw kai egluyen ep' autou foinikaV kai calasta

6. kai ekosmhsen ton oikon liqoiV timioiV eiV doxan kai crusiw crusiou tou ek farouaim

7. kai ecruswsen ton oikon kai touV toicouV kai touV pulwnaV kai ta orofwmata kai ta qurwmata crusiw kai egluyen ceroubin epi twn toicwn

8. kai epoihsen ton oikon tou agiou twn agiwn mhkoV autou epi proswpon platouV phcewn eikosi kai to euroV phcewn eikosi kai katecruswsen auton crusiw kaqarw eiV ceroubin eiV talanta exakosia

9. kai olkh twn hlwn olkh tou enoV penthkonta sikloi crusiou kai to uperwon ecruswsen crusiw

10. kai epoihsen en tw oikw tw agiw twn agiwn ceroubin duo ergon ek xulwn kai ecruswsen auta crusiw

11. kai ai pterugeV twn ceroubin to mhkoV phcewn eikosi kai h pterux h mia phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh thV pterugoV tou ceroub tou eterou

12. kai h pterux tou ceroub tou enoV phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh tou pterugoV tou ceroub tou eterou

13. kai ai pterugeV twn ceroubin diapepetasmenai phcewn eikosi kai auta esthkota epi touV podaV autwn kai ta proswpa autwn eiV ton oikon

14. kai epoihsen to katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou kai bussou kai ufanen en autw ceroubin

15. kai epoihsen emprosqen tou oikou stulouV duo phcewn triakonta pente to uyoV kai taV kefalaV autwn phcewn pente

16. kai epoihsen serserwq en tw dabir kai edwken epi twn kefalwn twn stulwn kai epoihsen roiskouV ekaton kai epeqhken epi twn calastwn

17. kai esthsen touV stulouV kata proswpon tou naou ena ek dexiwn kai ton ena ex euwnumwn kai ekalesen to onoma tou ek dexiwn katorqwsiV kai to onoma tou ex aristerwn iscuV

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina