1. wn deka duo etwn manasshV en tw basileusai auton kai penthkonta pente eth ebasileusen en ierousalhm

2. kai epoihsen to ponhron enantion kuriou apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn ouV exwleqreusen kurioV apo proswpou twn uiwn israhl

3. kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen ezekiaV o pathr autou kai esthsen sthlaV taiV baalim kai epoihsen alsh kai prosekunhsen pash th stratia tou ouranou kai edouleusen autoiV

4. kai wkodomhsen qusiasthria en oikw kuriou ou eipen kurioV en ierousalhm estai to onoma mou eiV ton aiwna

5. kai wkodomhsen qusiasthria pash th stratia tou ouranou en taiV dusin aulaiV oikou kuriou

6. kai autoV dihgagen ta tekna autou en puri en gai-banai-ennom kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai efarmakeueto kai epoihsen eggastrimuqouV kai epaoidouV eplhqunen tou poihsai to ponhron enantion kuriou tou parorgisai auton

7. kai eqhken to glupton kai to cwneuton eikona hn epoihsen en oikw qeou ou eipen o qeoV proV dauid kai proV salwmwn uion autou en tw oikw toutw kai ierousalhm hn exelexamhn ek paswn fulwn israhl qhsw to onoma mou eiV ton aiwna

8. kai ou prosqhsw saleusai ton poda israhl apo thV ghV hV edwka toiV patrasin autwn plhn ean fulasswntai tou poihsai panta a eneteilamhn autoiV kata panta ton nomon kai ta prostagmata kai ta krimata en ceiri mwush

9. kai eplanhsen manasshV ton ioudan kai touV katoikountaV en ierousalhm tou poihsai to ponhron uper panta ta eqnh a exhren kurioV apo proswpou uiwn israhl

10. kai elalhsen kurioV epi manassh kai epi ton laon autou kai ouk ephkousan

11. kai hgagen kurioV ep' autouV touV arcontaV thV dunamewV basilewV assour kai katelabon ton manassh en desmoiV kai edhsan auton en pedaiV kai hgagon eiV babulwna

12. kai wV eqlibh ezhthsen to proswpon kuriou tou qeou autou kai etapeinwqh sfodra apo proswpou qeou twn paterwn autou

13. kai proshuxato proV auton kai ephkousen autou kai ephkousen thV bohV autou kai epestreyen auton eiV ierousalhm epi thn basileian autou kai egnw manasshV oti kurioV autoV estin o qeoV

14. kai meta tauta wkodomhsen teicoV exw thV polewV dauid apo liboV kata giwn en tw ceimarrw kai ekporeuomenwn thn pulhn thn kukloqen kai eiV to ofla kai uywsen sfodra kai katesthsen arcontaV thV dunamewV en pasaiV taiV polesin taiV teichresin en iouda

15. kai perieilen touV qeouV touV allotriouV kai to glupton ex oikou kuriou kai panta ta qusiasthria a wkodomhsen en orei oikou kuriou kai en ierousalhm kai exw thV polewV

16. kai katwrqwsen to qusiasthrion kuriou kai equsiasen ep' auto qusian swthriou kai ainesewV kai eipen tw iouda tou douleuein kuriw qew israhl

17. plhn o laoV eti epi twn uyhlwn plhn kurioV o qeoV autwn

18. kai ta loipa twn logwn manassh kai h proseuch autou h proV ton qeon kai logoi twn orwntwn lalountwn proV auton ep' onomati kuriou qeou israhl idou epi logwn

19. proseuchV autou kai wV ephkousen autou kai pasai ai amartiai autou kai ai apostaseiV autou kai oi topoi ef' oiV wkodomhsen ta uyhla kai esthsen ekei alsh kai glupta pro tou epistreyai idou gegraptai epi twn logwn twn orwntwn

20. kai ekoimhqh manasshV meta twn paterwn autou kai eqayan auton en paradeisw oikou autou kai ebasileusen ant' autou amwn uioV autou

21. wn eikosi kai duo etwn amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en ierousalhm

22. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou wV epoihsen manasshV o pathr autou kai pasin toiV eidwloiV oiV epoihsen manasshV o pathr autou equen amwn kai edouleusen autoiV

23. kai ouk etapeinwqh enantion kuriou wV etapeinwqh manasshV o pathr autou oti uioV autou amwn eplhqunen plhmmeleian

24. kai epeqento autw oi paideV autou kai epataxan auton en oikw autou

25. kai epataxen o laoV thV ghV touV epiqemenouV epi ton basilea amwn kai ebasileusen o laoV thV ghV ton iwsian uion autou ant' autou

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina