1. uioV eikosi etwn acaz en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en ierousalhm kai ouk epoihsen to euqeV enwpion kuriou wV dauid o pathr autou

2. kai eporeuqh kata taV odouV basilewn israhl kai gar glupta epoihsen toiV eidwloiV autwn

3. kai equen en gaibenenom kai dihgen ta tekna autou dia puroV kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exwleqreusen kurioV apo proswpou uiwn israhl

4. kai equmia epi twn uyhlwn kai epi twn dwmatwn kai upokatw pantoV xulou alswdouV

5. kai paredwken auton kurioV o qeoV autou dia ceiroV basilewV suriaV kai epataxen en autw kai hcmalwteusen ex autwn aicmalwsian pollhn kai hgagen eiV damaskon kai gar eiV taV ceiraV basilewV israhl paredwken auton kai epataxen en autw plhghn megalhn

6. kai apekteinen fakee o tou romelia basileuV israhl en iouda en mia hmera ekaton eikosi ciliadaV andrwn dunatwn iscui en tw autouV katalipein ton kurion qeon twn paterwn autwn

7. kai apekteinen ezekri o dunatoV tou efraim ton maasaian ton uion tou basilewV kai ton esdrikam hgoumenon tou oikou autou kai ton elkana ton diadocon tou basilewV

8. kai hcmalwtisan oi uioi israhl apo twn adelfwn autwn triakosiaV ciliadaV gunaikaV uiouV kai qugateraV kai skula polla eskuleusan ex autwn kai hnegkan ta skula eiV samareian

9. kai ekei hn o profhthV tou kuriou wdhd onoma autw kai exhlqen eiV apanthsin thV dunamewV twn ercomenwn eiV samareian kai eipen autoiV idou orgh kuriou qeou twn paterwn umwn epi ton ioudan kai paredwken autouV eiV taV ceiraV umwn kai apekteinate en autoiV en orgh ewV twn ouranwn efqaken

10. kai nun uiouV iouda kai ierousalhm umeiV legete katakthsesqai eiV doulouV kai doulaV ouk idou eimi meq' umwn marturhsai kuriw qew umwn

11. kai nun akousate mou kai apostreyate thn aicmalwsian hn hcmalwteusate twn adelfwn umwn oti orgh qumou kuriou ef' umin

12. kai anesthsan arconteV apo twn uiwn efraim oudia o tou iwanou kai baraciaV o tou mosolamwq kai ezekiaV o tou sellhm kai amasiaV o tou codli epi touV ercomenouV apo tou polemou

13. kai eipan autoiV ou mh eisagaghte thn aicmalwsian wde proV hmaV oti eiV to amartanein tw kuriw ef' hmaV umeiV legete prosqeinai epi taiV amartiaiV hmwn kai epi thn agnoian oti pollh h amartia hmwn kai orgh qumou kuriou epi ton israhl

14. kai afhkan oi polemistai thn aicmalwsian kai ta skula enantion twn arcontwn kai pashV thV ekklhsiaV

15. kai anesthsan andreV oi epeklhqhsan en onomati kai antelabonto thV aicmalwsiaV kai pantaV touV gumnouV periebalon apo twn skulwn kai enedusan autouV kai upedhsan autouV kai edwkan fagein kai aleiyasqai kai antelabonto en upozugioiV pantoV asqenountoV kai katesthsan autouV eiV iericw polin foinikwn proV touV adelfouV autwn kai epestreyan eiV samareian

16. en tw kairw ekeinw apesteilen acaz proV basilea assour bohqhsai autw

17. kai en toutw oti idoumaioi epeqento kai epataxan en iouda kai hcmalwtisan aicmalwsian

18. kai oi allofuloi epeqento epi taV poleiV thV pedinhV kai apo liboV tou iouda kai elabon thn baiqsamuV kai thn ailwn kai thn gadhrwq kai thn swcw kai taV kwmaV authV kai thn qamna kai taV kwmaV authV kai thn gamzw kai taV kwmaV authV kai katwkhsan ekei

19. oti etapeinwsen kurioV ton ioudan di' acaz basilea iouda oti apesth apostasei apo kuriou

20. kai hlqen ep' auton qaglaqfellasar basileuV assour kai epataxen auton

21. kai elaben acaz ta en oikw kuriou kai ta en oikw tou basilewV kai twn arcontwn kai edwken tw basilei assour kai ouk eiV bohqeian autw

22. all' h tw qlibhnai auton kai proseqhken tou aposthnai apo kuriou kai eipen o basileuV

23. ekzhthsw touV qeouV damaskou touV tuptontaV me kai eipen oti qeoi basilewV suriaV autoi katiscusousin autouV autoiV toinun qusw kai antilhmyontai mou kai autoi egenonto autw eiV skwlon kai panti israhl

24. kai apesthsen acaz ta skeuh oikou kuriou kai katekoyen auta kai ekleisen taV quraV oikou kuriou kai epoihsen eautw qusiasthria en pash gwnia en ierousalhm

25. kai en pash polei kai polei en iouda epoihsen uyhla qumian qeoiV allotrioiV kai parwrgisan kurion ton qeon twn paterwn autwn

26. kai oi loipoi logoi autou kai ai praxeiV autou ai prwtai kai ai escatai idou gegrammenai epi bibliw basilewn iouda kai israhl

27. kai ekoimhqh acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid oti ouk eishnegkan auton eiV touV tafouV twn basilewn israhl kai ebasileusen ezekiaV uioV autou ant' autou

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina