1. kai apesteilen ezekiaV epi panta israhl kai ioudan kai epistolaV egrayen epi ton efraim kai manassh elqein eiV oikon kuriou eiV ierousalhm poihsai to fasek tw kuriw qew israhl

2. kai ebouleusato o basileuV kai oi arconteV kai pasa h ekklhsia h en ierousalhm poihsai to fasek tw mhni tw deuterw

3. ou gar hdunasqhsan auto poihsai en tw kairw ekeinw oti oi iereiV ouc hgnisqhsan ikanoi kai o laoV ou sunhcqh eiV ierousalhm

4. kai hresen o logoV enantion tou basilewV kai enantion thV ekklhsiaV

5. kai esthsan logon dielqein khrugma en panti israhl apo bhrsabee ewV dan elqontaV poihsai to fasek kuriw qew israhl en ierousalhm oti plhqoV ouk epoihsen kata thn grafhn

6. kai eporeuqhsan oi treconteV sun taiV epistolaiV para tou basilewV kai twn arcontwn eiV panta israhl kai ioudan kata to prostagma tou basilewV legonteV uioi israhl epistreyate proV qeon abraam kai isaak kai israhl kai epistreyei touV anaseswsmenouV touV kataleifqentaV apo ceiroV basilewV assour

7. kai mh ginesqe kaqwV oi patereV umwn kai oi adelfoi umwn oi apesthsan apo kuriou qeou paterwn autwn kai paredwken autouV eiV erhmwsin kaqwV umeiV orate

8. kai nun mh sklhrunhte touV trachlouV umwn dote doxan kuriw tw qew kai eiselqate eiV to agiasma autou o hgiasen eiV ton aiwna kai douleusate tw kuriw qew umwn kai apostreyei af' umwn qumon orghV

9. oti en tw epistrefein umaV proV kurion oi adelfoi umwn kai ta tekna umwn esontai en oiktirmoiV enanti pantwn twn aicmalwtisantwn autouV kai apostreyei eiV thn ghn tauthn oti elehmwn kai oiktirmwn kurioV o qeoV hmwn kai ouk apostreyei to proswpon autou af' hmwn ean epistreywmen proV auton

10. kai hsan oi treconteV diaporeuomenoi polin ek polewV en tw orei efraim kai manassh kai ewV zaboulwn kai egenonto wV katagelwnteV autwn kai katamwkwmenoi

11. alla anqrwpoi ashr kai apo manassh kai apo zaboulwn enetraphsan kai hlqon eiV ierousalhm

12. kai en iouda egeneto ceir kuriou dounai autoiV kardian mian elqein tou poihsai kata to prostagma tou basilewV kai twn arcontwn en logw kuriou

13. kai sunhcqhsan eiV ierousalhm laoV poluV tou poihsai thn eorthn twn azumwn en tw mhni tw deuterw ekklhsia pollh sfodra

14. kai anesthsan kai kaqeilan ta qusiasthria ta en ierousalhm kai panta en oiV equmiwsan toiV yeudesin katespasan kai erriyan eiV ton ceimarroun kedrwn

15. kai equsan to fasek th tessareskaidekath tou mhnoV tou deuterou kai oi iereiV kai oi leuitai enetraphsan kai hgnisqhsan kai eishnegkan olokautwmata eiV oikon kuriou

16. kai esthsan epi thn stasin autwn kata to krima autwn kata thn entolhn mwush anqrwpou tou qeou kai oi iereiV edeconto ta aimata ek ceiroV twn leuitwn

17. oti plhqoV thV ekklhsiaV ouc hgnisqh kai oi leuitai hsan tou quein to fasek panti tw mh dunamenw agnisqhnai tw kuriw

18. oti to pleiston tou laou apo efraim kai manassh kai issacar kai zaboulwn ouc hgnisqhsan alla efagon to fasek para thn grafhn kai proshuxato ezekiaV peri autwn legwn kurioV o agaqoV exilasasqw uper

19. pashV kardiaV kateuqunoushV ekzhthsai kurion ton qeon twn paterwn autwn kai ou kata thn agneian twn agiwn

20. kai ephkousen kurioV tw ezekia kai iasato ton laon

21. kai epoihsan oi uioi israhl oi eureqenteV en ierousalhm thn eorthn twn azumwn epta hmeraV en eufrosunh megalh kai kaqumnounteV tw kuriw hmeran kaq' hmeran kai oi iereiV kai oi leuitai en organoiV tw kuriw

22. kai elalhsen ezekiaV epi pasan kardian twn leuitwn kai twn suniontwn sunesin agaqhn tw kuriw kai sunetelesan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV quonteV qusiaV swthriou kai exomologoumenoi tw kuriw qew twn paterwn autwn

23. kai ebouleusato h ekklhsia ama poihsai epta hmeraV allaV kai epoihsan epta hmeraV en eufrosunh

24. oti ezekiaV aphrxato tw iouda th ekklhsia moscouV ciliouV kai eptakiscilia probata kai oi arconteV aphrxanto tw law moscouV ciliouV kai probata deka ciliadaV kai ta agia twn ierewn eiV plhqoV

25. kai hufranqh pasa h ekklhsia oi iereiV kai oi leuitai kai pasa h ekklhsia iouda kai oi eureqenteV ex israhl kai oi proshlutoi oi elqonteV apo ghV israhl kai oi katoikounteV en iouda

26. kai egeneto eufrosunh megalh en ierousalhm apo hmerwn salwmwn uiou dauid basilewV israhl ouk egeneto toiauth eorth en ierousalhm

27. kai anesthsan oi iereiV oi leuitai kai huloghsan ton laon kai ephkousqh h fwnh autwn kai hlqen h proseuch autwn eiV to katoikhthrion to agion autou eiV ton ouranon

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina