1. estin gar arguriw topoV oqen ginetai topoV de crusiw oqen dihqeitai

2. sidhroV men gar ek ghV ginetai calkoV de isa liqw latomeitai

3. taxin eqeto skotei kai pan peraV autoV exakribazetai liqoV skotia kai skia qanatou

4. diakoph ceimarrou apo koniaV oi de epilanqanomenoi odon dikaian hsqenhsan ek brotwn

5. gh ex authV exeleusetai artoV upokatw authV estrafh wsei pur

6. topoV sapfeirou oi liqoi authV kai cwma crusion autw

7. triboV ouk egnw authn peteinon kai ou parebleyen authn ofqalmoV gupoV

8. ouk epathsan authn uioi alazonwn ou parhlqen ep' authV lewn

9. en akrotomw exeteinen ceira autou katestreyen de ek rizwn orh

10. dinaV de potamwn errhxen pan de entimon eiden mou o ofqalmoV

11. baqh de potamwn anekaluyen edeixen de eautou dunamin eiV fwV

12. h de sofia poqen eureqh poioV de topoV estin thV episthmhV

13. ouk oiden brotoV odon authV oude mh eureqh en anqrwpoiV

14. abussoV eipen ouk estin en emoi kai qalassa eipen ouk estin met' emou

15. ou dwsei sugkleismon ant' authV kai ou staqhsetai argurion antallagma authV

16. kai ou sumbastacqhsetai crusiw wfir en onuci timiw kai sapfeirw

17. ouk iswqhsetai auth crusion kai ualoV kai to allagma authV skeuh crusa

18. metewra kai gabiV ou mnhsqhsetai kai elkuson sofian uper ta eswtata

19. ouk iswqhsetai auth topazion aiqiopiaV crusiw kaqarw ou sumbastacqhsetai

20. h de sofia poqen eureqh poioV de topoV estin thV sunesewV

21. lelhqen panta anqrwpon kai apo peteinwn tou ouranou ekrubh

22. h apwleia kai o qanatoV eipan akhkoamen de authV to kleoV

23. o qeoV eu sunesthsen authV thn odon autoV de oiden ton topon authV

24. autoV gar thn up' ouranon pasan efora eidwV ta en th gh panta a epoihsen

25. anemwn staqmon udatoV te metra

26. ote epoihsen outwV ueton hriqmhsen kai odon en tinagmati fwnaV

27. tote eiden authn kai exhghsato authn etoimasaV exicniasen

28. eipen de anqrwpw idou h qeosebeia estin sofia to de apecesqai apo kakwn estin episthmh

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina