1. upolabwn de eliouV legei

2. akousate mou sofoi epistamenoi enwtizesqe to kalon

3. oti ouV logouV dokimazei kai larugx geuetai brwsin

4. krisin elwmeqa eautoiV gnwmen ana meson eautwn o ti kalon

5. oti eirhken iwb dikaioV eimi o kurioV aphllaxen mou to krima

6. eyeusato de tw krimati mou biaion to beloV mou aneu adikiaV

7. tiV anhr wsper iwb pinwn mukthrismon wsper udwr

8. ouc amartwn oude asebhsaV h odou koinwnhsaV meta poiountwn ta anoma tou poreuqhnai meta asebwn

9. mh gar eiphV oti ouk estai episkoph androV kai episkoph autw para kuriou

10. dio sunetoi kardiaV akousate mou mh moi eih enanti kuriou asebhsai kai enanti pantokratoroV taraxai to dikaion

11. alla apodidoi anqrwpw kaqa poiei ekastoV autwn kai en tribw androV eurhsei auton

12. oih de ton kurion atopa poihsein h o pantokratwr taraxei krisin

13. oV epoihsen thn ghn tiV de estin o poiwn thn up' ouranon kai ta enonta panta

14. ei gar bouloito sunecein kai to pneuma par' autw katascein

15. teleuthsei pasa sarx omoqumadon paV de brotoV eiV ghn apeleusetai oqen kai eplasqh

16. ei de mh nouqeth akoue tauta enwtizou fwnhn rhmatwn

17. ide su ton misounta anoma kai ton ollunta touV ponhrouV onta aiwnion dikaion

18. asebhV o legwn basilei paranomeiV asebestate toiV arcousin

19. oV ouk ephscunqh proswpon entimou oude oiden timhn qesqai adroiV qaumasqhnai proswpa autwn

20. kena de autoiV apobhsetai to kekragenai kai deisqai androV ecrhsanto gar paranomwV ekklinomenwn adunatwn

21. autoV gar orathV estin ergwn anqrwpwn lelhqen de auton ouden wn prassousin

22. oude estai topoV tou krubhnai touV poiountaV ta anoma

23. oti ouk ep' andra qhsei eti o gar kurioV pantaV efora

24. o katalambanwn anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

25. o gnwrizwn autwn ta erga kai streyei nukta kai tapeinwqhsontai

26. esbesen de asebeiV oratoi de enantion autou

27. oti exeklinan ek nomou qeou dikaiwmata de autou ouk epegnwsan

28. tou epagagein ep' auton kraughn penhtoV kai kraughn ptwcwn eisakousetai

29. kai autoV hsucian parexei kai tiV katadikasetai kai kruyei proswpon kai tiV oyetai auton kai kata eqnouV kai kata anqrwpou omou

30. basileuwn anqrwpon upokrithn apo duskoliaV laou

31. oti proV ton iscuron o legwn eilhfa ouk enecurasw

32. aneu emautou oyomai su deixon moi ei adikian hrgasamhn ou mh prosqhsw

33. mh para sou apoteisei authn oti apwsh oti su eklexh kai ouk egw kai ti egnwV lalhson

34. dio sunetoi kardiaV erousin tauta anhr de sofoV akhkoen mou to rhma

35. iwb de ouk en sunesei elalhsen ta de rhmata autou ouk en episthmh

36. ou mhn de alla maqe iwb mh dwV eti antapokrisin wsper oi afroneV

37. ina mh prosqwmen ef' amartiaiV hmwn anomia de ef' hmin logisqhsetai polla lalountwn rhmata enantion tou kuriou

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina