1. ouc eorakaV auton oude epi toiV legomenoiV teqaumakaV

2. ou dedoikaV oti htoimastai moi tiV gar estin o emoi antistaV

3. h tiV antisthsetai moi kai upomenei ei pasa h up' ouranon emh estin

4. ou siwphsomai di' auton kai logon dunamewV elehsei ton ison autou

5. tiV apokaluyei proswpon endusewV autou eiV de ptuxin qwrakoV autou tiV an eiselqoi

6. pulaV proswpou autou tiV anoixei kuklw odontwn autou foboV

7. ta egkata autou aspideV calkeiai sundesmoV de autou wsper smirithV liqoV

8. eiV tou enoV kollwntai pneuma de ou mh dielqh auton

9. anhr tw adelfw autou proskollhqhsetai sunecontai kai ou mh apospasqwsin

10. en ptarmw autou epifausketai feggoV oi de ofqalmoi autou eidoV ewsforou

11. ek stomatoV autou ekporeuontai lampadeV kaiomenai kai diarriptountai escarai puroV

12. ek mukthrwn autou ekporeuetai kapnoV kaminou kaiomenhV puri anqrakwn

13. h yuch autou anqrakeV flox de ek stomatoV autou ekporeuetai

14. en de trachlw autou aulizetai dunamiV emprosqen autou trecei apwleia

15. sarkeV de swmatoV autou kekollhntai kataceei ep' auton ou saleuqhsetai

16. h kardia autou pephgen wV liqoV esthken de wsper akmwn anhlatoV

17. strafentoV de autou foboV qhrioiV tetraposin epi ghV allomenoiV

18. ean sunanthswsin autw logcai ouden mh poihswsin doru ephrmenon kai qwraka

19. hghtai men gar sidhron acura calkon de wsper xulon saqron

20. ou mh trwsh auton toxon calkeion hghtai men petrobolon corton

21. wV kalamh elogisqhsan sfurai katagela de seismou purforou

22. h strwmnh autou obeliskoi oxeiV paV de crusoV qalasshV up' auton wsper phloV amuqhtoV

23. anazei thn abusson wsper calkeion hghtai de thn qalassan wsper exaleiptron

24. ton de tartaron thV abussou wsper aicmalwton elogisato abusson eiV peripaton

25. ouk estin ouden epi thV ghV omoion autw pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn mou

26. pan uyhlon ora autoV de basileuV pantwn twn en toiV udasin

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina