1. upolabwn de iwb legei

2. ep' alhqeiaV oida oti outwV estin pwV gar estai dikaioV brotoV para kuriw

3. ean gar boulhtai kriqhnai autw ou mh upakoush autw ina mh anteiph proV ena logon autou ek ciliwn

4. sofoV gar estin dianoia krataioV te kai megaV tiV sklhroV genomenoV enantion autou upemeinen

5. o palaiwn orh kai ouk oidasin o katastrefwn auta orgh

6. o seiwn thn up' ouranon ek qemeliwn oi de stuloi authV saleuontai

7. o legwn tw hliw kai ouk anatellei kata de astrwn katasfragizei

8. o tanusaV ton ouranon monoV kai peripatwn wV ep' edafouV epi qalasshV

9. o poiwn pleiada kai esperon kai arktouron kai tamieia notou

10. o poiwn megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

11. ean uperbh me ou mh idw kai ean parelqh me oud' wV egnwn

12. ean apallaxh tiV apostreyei h tiV erei autw ti epoihsaV

13. autoV gar apestraptai orghn up' autou ekamfqhsan khth ta up' ouranon

14. ean de mou upakoushtai h diakrinei ta rhmata mou

15. ean te gar w dikaioV ouk eisakousetai mou tou krimatoV autou dehqhsomai

16. ean te kalesw kai upakoush ou pisteuw oti eisakhkoen mou

17. mh gnofw me ektriyh polla de mou ta suntrimmata pepoihken dia kenhV

18. ouk ea gar me anapneusai eneplhsen de me pikriaV

19. oti men gar iscui kratei tiV oun krimati autou antisthsetai

20. ean gar w dikaioV to stoma mou asebhsei ean te w amemptoV skolioV apobhsomai

21. eite gar hsebhsa ouk oida th yuch plhn oti afaireitai mou h zwh

22. dio eipon megan kai dunasthn apolluei orgh

23. oti fauloi en qanatw exaisiw alla dikaioi katagelwntai

24. paradedontai gar eiV ceiraV asebouV proswpa kritwn authV sugkaluptei ei de mh autoV tiV estin

25. o de bioV mou estin elafroteroV dromewV apedrasan kai ouk eidosan

26. h kai estin nausin icnoV odou h aetou petomenou zhtountoV boran

27. ean te gar eipw epilhsomai lalwn sugkuyaV tw proswpw stenaxw

28. seiomai pasin toiV melesin oida gar oti ouk aqwon me easeiV

29. epeidh de eimi asebhV dia ti ouk apeqanon

30. ean gar apolouswmai cioni kai apokaqarwmai cersin kaqaraiV

31. ikanwV en rupw me ebayaV ebdeluxato de me h stolh

32. ou gar ei anqrwpoV kat' eme w antikrinoumai ina elqwmen omoqumadon eiV krisin

33. eiqe hn o mesithV hmwn kai elegcwn kai diakouwn ana meson amfoterwn

34. apallaxatw ap' emou thn rabdon o de foboV autou mh me strobeitw

35. kai ou mh fobhqw alla lalhsw ou gar outw sunepistamai

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina