1. kai tauta ta prostagmata kai ai kriseiV aV fulaxete tou poiein epi thV ghV hV kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin en klhrw pasaV taV hmeraV aV umeiV zhte epi thV ghV

2. apwleia apoleite pantaV touV topouV en oiV elatreusan ekei toiV qeoiV autwn ouV umeiV klhronomeite autouV epi twn orewn twn uyhlwn kai epi twn qinwn kai upokatw dendrou daseoV

3. kai kataskayete touV bwmouV autwn kai suntriyete taV sthlaV autwn kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou

4. ou poihsete outwV kuriw tw qew umwn

5. all' h eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV umwn en mia twn fulwn umwn eponomasai to onoma autou ekei epiklhqhnai kai ekzhthsete kai eiseleusesqe ekei

6. kai oisete ekei ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai taV aparcaV umwn kai taV eucaV umwn kai ta ekousia umwn kai ta prwtotoka twn bown umwn kai twn probatwn umwn

7. kai fagesqe ekei enantion kuriou tou qeou umwn kai eufranqhsesqe epi pasin ou an thn ceira epibalhte umeiV kai oi oikoi umwn kaqoti euloghsen se kurioV o qeoV sou

8. ou poihsete panta a hmeiV poioumen wde shmeron ekastoV to areston enwpion autou

9. ou gar hkate ewV tou nun eiV thn katapausin kai eiV thn klhronomian hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin

10. kai diabhsesqe ton iordanhn kai katoikhsete epi thV ghV hV kurioV o qeoV umwn kataklhronomei umin kai katapausei umaV apo pantwn twn ecqrwn umwn twn kuklw kai katoikhsete meta asfaleiaV

11. kai estai o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV umwn epiklhqhnai to onoma autou ekei ekei oisete panta osa egw entellomai umin shmeron ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai ta epidekata umwn kai taV aparcaV twn ceirwn umwn kai ta domata umwn kai pan eklekton twn dwrwn umwn osa ean euxhsqe tw qew umwn

12. kai eufranqhsesqe enantion kuriou tou qeou umwn umeiV kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn oi paideV umwn kai ai paidiskai umwn kai o leuithV o epi twn pulwn umwn oti ouk estin autw meriV oude klhroV meq' umwn

13. prosece seautw mh anenegkhV ta olokautwmata sou en panti topw ou ean idhV

14. all' h eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton en mia twn fulwn sou ekei anoiseiV ta olokautwmata sou kai ekei poihseiV panta osa egw entellomai soi shmeron

15. all' h en pash epiqumia sou quseiV kai fagh krea kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi en pash polei o akaqartoV en soi kai o kaqaroV epi to auto fagetai auto wV dorkada h elafon

16. plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto wV udwr

17. ou dunhsh fagein en taiV polesin sou to epidekaton tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou kai pasaV eucaV osaV an euxhsqe kai taV omologiaV umwn kai taV aparcaV twn ceirwn umwn

18. all' h enantion kuriou tou qeou sou fagh auta en tw topw w an eklexhtai kurioV o qeoV sou autw su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o proshlutoV o en taiV polesin umwn kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou epi panta ou an epibalhV thn ceira sou

19. prosece seautw mh egkataliphV ton leuithn panta ton cronon oson ean zhV epi thV ghV

20. ean de emplatunh kurioV o qeoV sou ta oria sou kaqaper elalhsen soi kai ereiV fagomai krea ean epiqumhsh h yuch sou wste fagein krea en pash epiqumia thV yuchV sou fagh krea

21. ean de makroteron apech sou o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai quseiV apo twn bown sou kai apo twn probatwn sou wn an dw o qeoV soi on tropon eneteilamhn soi kai fagh en taiV polesin sou kata thn epiqumian thV yuchV sou

22. wV esqetai h dorkaV kai h elafoV outwV fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai

23. prosece iscurwV tou mh fagein aima oti to aima autou yuch ou brwqhsetai h yuch meta twn krewn

24. ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto wV udwr

25. ou fagh auto ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou meta se ean poihshV to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

26. plhn ta agia sou ean genhtai soi kai taV eucaV sou labwn hxeiV eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

27. kai poihseiV ta olokautwmata sou ta krea anoiseiV epi to qusiasthrion kuriou tou qeou sou to de aima twn qusiwn sou prosceeiV proV thn basin tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou ta de krea fagh

28. fulassou kai akoue kai poihseiV pantaV touV logouV ouV egw entellomai soi ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou di' aiwnoV ean poihshV to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

29. ean de exoleqreush kurioV o qeoV sou ta eqnh eiV ouV su eisporeuh ekei klhronomhsai thn ghn autwn apo proswpou sou kai kataklhronomhshV autouV kai katoikhshV en th gh autwn

30. prosece seautw mh ekzhthshV epakolouqhsai autoiV meta to exoleqreuqhnai autouV apo proswpou sou ou mh ekzhthshV touV qeouV autwn legwn pwV poiousin ta eqnh tauta toiV qeoiV autwn poihsw kagw

31. ou poihseiV outwV kuriw tw qew sou ta gar bdelugmata a kurioV emishsen epoihsan toiV qeoiV autwn oti touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn katakaiousin en puri toiV qeoiV autwn

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina