1. ou lhmyetai anqrwpoV thn gunaika tou patroV autou kai ouk apokaluyei sugkalumma tou patroV autou

2. ouk eiseleusetai qladiaV kai apokekommenoV eiV ekklhsian kuriou

3. ouk eiseleusetai ek pornhV eiV ekklhsian kuriou

4. ouk eiseleusetai ammanithV kai mwabithV eiV ekklhsian kuriou kai ewV dekathV geneaV ouk eiseleusetai eiV ekklhsian kuriou kai ewV eiV ton aiwna

5. para to mh sunanthsai autouV umin meta artwn kai udatoV en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou kai oti emisqwsanto epi se ton balaam uion bewr ek thV mesopotamiaV katarasasqai se

6. kai ouk hqelhsen kurioV o qeoV sou eisakousai tou balaam kai metestreyen kurioV o qeoV sou taV kataraV eiV eulogian oti hgaphsen se kurioV o qeoV sou

7. ou prosagoreuseiV eirhnika autoiV kai sumferonta autoiV pasaV taV hmeraV sou eiV ton aiwna

8. ou bdeluxh idoumaion oti adelfoV sou estin ou bdeluxh aiguption oti paroikoV egenou en th gh autou

9. uioi ean genhqwsin autoiV genea trith eiseleusontai eiV ekklhsian kuriou

10. ean de exelqhV parembalein epi touV ecqrouV sou kai fulaxh apo pantoV rhmatoV ponhrou

11. ean h en soi anqrwpoV oV ouk estai kaqaroV ek rusewV autou nuktoV kai exeleusetai exw thV parembolhV kai ouk eiseleusetai eiV thn parembolhn

12. kai estai to proV esperan lousetai to swma autou udati kai dedukotoV hliou eiseleusetai eiV thn parembolhn

13. kai topoV estai soi exw thV parembolhV kai exeleush ekei exw

14. kai passaloV estai soi epi thV zwnhV sou kai estai otan diakaqizanhV exw kai oruxeiV en autw kai epagagwn kaluyeiV thn aschmosunhn sou en autw

15. oti kurioV o qeoV sou emperipatei en th parembolh sou exelesqai se kai paradounai ton ecqron sou pro proswpou sou kai estai h parembolh sou agia kai ouk ofqhsetai en soi aschmosunh pragmatoV kai apostreyei apo sou

16. ou paradwseiV paida tw kuriw autou oV prosteqeitai soi para tou kuriou autou

17. meta sou katoikhsei en umin katoikhsei en panti topw ou ean aresh autw ou qliyeiV auton

18. ouk estai pornh apo qugaterwn israhl kai ouk estai porneuwn apo uiwn israhl ouk estai telesforoV apo qugaterwn israhl kai ouk estai teliskomenoV apo uiwn israhl

19. ou prosoiseiV misqwma pornhV oude allagma kunoV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou proV pasan euchn oti bdelugma kuriw tw qew sou estin kai amfotera

20. ouk ektokieiV tw adelfw sou tokon arguriou kai tokon brwmatwn kai tokon pantoV pragmatoV ou an ekdaneishV

21. tw allotriw ektokieiV tw de adelfw sou ouk ektokieiV ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasi toiV ergoiV sou epi thV ghV eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn

22. ean de euxh euchn kuriw tw qew sou ou cronieiV apodounai authn oti ekzhtwn ekzhthsei kurioV o qeoV sou para sou kai estai en soi amaria

23. ean de mh qelhV euxasqai ouk estin en soi amartia

24. ta ekporeuomena dia twn ceilewn sou fulaxh kai poihseiV on tropon euxw kuriw tw qew sou doma o elalhsaV tw stomati sou

25. ean de eiselqhV eiV amhton tou plhsion sou kai sullexeiV en taiV cersin sou stacuV kai drepanon ou mh epibalhV epi ton amhton tou plhsion sou

26. ean de eiselqhV eiV ton ampelwna tou plhsion sou fagh stafulhn oson yuchn sou emplhsqhnai eiV de aggoV ouk embaleiV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina