1. ean de tiV labh gunaika kai sunoikhsh auth kai estai ean mh eurh carin enantion autou oti euren en auth aschmon pragma kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eiV taV ceiraV authV kai exapostelei authn ek thV oikiaV autou

2. kai apelqousa genhtai andri eterw

3. kai mishsh authn o anhr o escatoV kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eiV taV ceiraV authV kai exapostelei authn ek thV oikiaV autou h apoqanh o anhr o escatoV oV elaben authn eautw gunaika

4. ou dunhsetai o anhr o proteroV o exaposteilaV authn epanastreyaV labein authn eautw gunaika meta to mianqhnai authn oti bdelugma estin enantion kuriou tou qeou sou kai ou mianeite thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin en klhrw

5. ean de tiV labh gunaika prosfatwV ouk exeleusetai eiV ton polemon kai ouk epiblhqhsetai autw ouden pragma aqwoV estai en th oikia autou eniauton ena eufranei thn gunaika autou hn elaben

6. ouk enecuraseiV mulon oude epimulion oti yuchn outoV enecurazei

7. ean de alw anqrwpoV kleptwn yuchn twn adelfwn autou twn uiwn israhl kai katadunasteusaV auton apodwtai apoqaneitai o klepthV ekeinoV kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

8. prosece seautw en th afh thV lepraV fulaxh sfodra poiein kata panta ton nomon on ean anaggeilwsin umin oi iereiV oi leuitai on tropon eneteilamhn umin fulaxasqe poiein

9. mnhsqhti osa epoihsen kurioV o qeoV sou th mariam en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou

10. ean ofeilhma h en tw plhsion sou ofeilhma otioun ouk eiseleush eiV thn oikian autou enecurasai to enecuron

11. exw sthsh kai o anqrwpoV ou to daneion sou estin en autw exoisei soi to enecuron exw

12. ean de o anqrwpoV penhtai ou koimhqhsh en tw enecurw autou

13. apodosei apodwseiV to enecuron autou peri dusmaV hliou kai koimhqhsetai en tw imatiw autou kai euloghsei se kai estai soi elehmosunh enantion kuriou tou qeou sou

14. ouk apadikhseiV misqon penhtoV kai endeouV ek twn adelfwn sou h ek twn proshlutwn twn en taiV polesin sou

15. auqhmeron apodwseiV ton misqon autou ouk epidusetai o hlioV ep' autw oti penhV estin kai en autw ecei thn elpida kai ou katabohsetai kata sou proV kurion kai estai en soi amartia

16. ouk apoqanountai patereV uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn ekastoV th eautou amartia apoqaneitai

17. ouk ekklineiV krisin proshlutou kai orfanou kai chraV kai ouk enecuraseiV imation chraV

18. kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptw kai elutrwsato se kurioV o qeoV sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

19. ean de amhshV amhton en tw agrw sou kai epilaqh dragma en tw agrw sou ouk epanastrafhsh labein auto tw ptwcw kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasi toiV ergoiV twn ceirwn sou

20. ean de elaialoghshV ouk epanastreyeiV kalamhsasqai ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

21. ean de trughshV ton ampelwna sou ouk epanatrughseiV auton ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai

22. kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina