1. Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálembõl, és megkérdezték:

2. "Miért térnek el tanítványaid az õsök hagyományaitól? Evés elõtt ugyanis nem mossák meg a kezüket."

3. Így felelt nekik: "Hát ti miért szegitek meg Isten parancsát hagyományotok kedvéért?

4. Azt mondta az Isten: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon!

5. Ti viszont ezt tanítjátok: Annak, aki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy amivel segíthetnék rajtad, az áldozati ajándék -,

6. nem kell segítenie többé apját és anyját. Ezzel hagyományotok kedvéért kijátsszátok az Isten parancsát.

7. Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás:

8. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tõlem.

9. Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs."

10. Akkor odahívta magához a népet, és így szólt hozzájuk: "Figyeljetek ide és értsétek meg!

11. Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert."

12. Erre odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: "Tudsz róla, hogy a farizeusok e szavak hallatára megbotránkoztak?"

13. Így válaszolt nekik: "Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.

14. Hagyjátok õket! Vakoknak vak vezetõi! De ha vak vezet világtalant, mind a kettõ gödörbe esik."

15. Péter megkérte: "Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!"

16. "Még mindig nem értitek ti sem? - kérdezte.

17. Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreesõ helyre?

18. Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívbõl származik, s ez az, ami beszennyezi az embert.

19. A szívbõl törnek elõ a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás.

20. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert."

21. Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza.

22. Ott a környékrõl közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: "Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek."

23. De õ szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: "Teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk."

24. Ezt felelte: "Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól."

25. Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le elõtte: "Uram, segíts rajtam!"

26. De visszautasította: "Nem helyes elvenni a gyerekektõl a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak."

27. Az asszony ellentmondott: "Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról."

28. Erre így szólt Jézus: "Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint." Még abban az órában meggyógyult a leánya.

29. Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai-tóhoz ment. Fölment a hegyre és leült.

30. Nagy tömeg járult hozzá, magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat és a más betegeket, s letették õket a lába elé. Mind meggyógyította õket.

31. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és dicsõítette Izrael Istenét.

32. Jézus ekkor összehívta tanítványait, s így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni õket, nehogy kidõljenek az úton."

33. A tanítványok megjegyezték: "Honnan szerezzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jóllakassunk?"

34. Jézus megkérdezte tõlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét - felelték -, és néhány apró halunk."

35. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre.

36. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek.

37. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s a kenyérbõl még hét kosár maradékot összeszedtek.

38. Akik ettek, voltak vagy négyezren férfiak, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva.

39. Amikor a tömeget elbocsátotta, bárkába szállt, és Magadán környékére ment.

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina