1. Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletrõl Jeruzsálembe

2. és kérdezõsködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat."

3. Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem.

4. Összehívta tehát a fõpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tõlük, hol kell a Messiásnak születnie.

5. "Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta:

6. Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belõled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz."

7. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tõlük a csillag feltûnésének idejét.

8. Aztán elküldte õket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felõl! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki."

9. Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette õket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.

10. A csillagot megpillantva nagyon megörültek.

11. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elõvették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

12. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

13. Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni."

14. Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba.

15. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: "Egyiptomból hívtam az én fiamat."

16. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén, minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektõl megtudott idõnek megfelelõen.

17. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt:

18. Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.

19. Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala,

20. és így szólt hozzá: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek!"

21. Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment.

22. De amikor meghallotta, hogy Archelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes után, félt odamenni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött.

23. Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: "Názáretinek fogják hívni."

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina