1. Abban az idõben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tõle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?"

2. Odahívott egy gyereket, közéjük állította,

3. s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.

4. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában.

5. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be.

6. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.

7. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elõ, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!

8. Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tûzre kerülnöd.

9. Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.

10. Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.

11. Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.

12. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet?

13. Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek.

14. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.

15. Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet.

16. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot.

17. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

18. Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.

19. Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.

20. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott vagyok közöttük."

21. Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?"

22. "Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.

23. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit.

24. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki.

25. Mivel nem volt mibõl megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen.

26. A szolga leborult elõtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked!

27. Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte.

28. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol!

29. A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!

30. De õ nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.

31. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt.

32. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem.

33. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? -

34. Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott.

35. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyitek meg nem bocsát szívbõl felebarátjának."

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina