1. diodeusanteV de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn

2. kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielegeto autoiV apo twn grafwn

3. dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV ihsouV on egw kataggellw umin

4. kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoV gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

5. zhlwsanteV de oi apeiqounteV ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinaV andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon

6. mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

7. ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prattousin basilea legonteV eteron einai ihsoun

8. etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

9. kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

10. oi de adelfoi euqewV dia thV nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

11. outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV to kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

12. polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

13. wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV touV oclouV

14. euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai wV epi thn qalassan upemenon de o te silaV kai o timoqeoV ekei

15. oi de kaqistwnteV ton paulon hgagon auton ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

16. en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin

17. dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

18. tineV de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autoiV euhggelizeto

19. epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach

20. xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai

21. aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron

22. staqeiV de o pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

23. diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounteV eusebeite touton egw kataggellw umin

24. o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV kurioV uparcwn ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

25. oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kata panta

26. epoihsen te ex enoV aimatoV pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV protetagmenouV kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

27. zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

28. en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

29. genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

30. touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pasin pantacou metanoein

31. dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

32. akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou

33. kai outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

34. tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina