1. andreV adelfoi kai patereV akousate mou thV proV umaV nun apologiaV

2. akousanteV de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoiV mallon parescon hsucian kai fhsin

3. egw men eimi anhr ioudaioV gegennhmenoV en tarsw thV kilikiaV anateqrammenoV de en th polei tauth para touV podaV gamalihl pepaideumenoV kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthV uparcwn tou qeou kaqwV panteV umeiV este shmeron

4. oV tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidouV eiV fulakaV andraV te kai gunaikaV

5. wV kai o arciereuV marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaV dexamenoV proV touV adelfouV eiV damaskon eporeuomhn axwn kai touV ekeise ontaV dedemenouV eiV ierousalhm ina timwrhqwsin

6. egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme

7. epeson te eiV to edafoV kai hkousa fwnhV legoushV moi saoul saoul ti me diwkeiV

8. egw de apekriqhn tiV ei kurie eipen te proV me egw eimi ihsouV o nazwraioV on su diwkeiV

9. oi de sun emoi onteV to men fwV eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoV moi

10. eipon de ti poihsw kurie o de kurioV eipen proV me anastaV poreuou eiV damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai

11. wV de ouk eneblepon apo thV doxhV tou fwtoV ekeinou ceiragwgoumenoV upo twn sunontwn moi hlqon eiV damaskon

12. ananiaV de tiV anhr eusebhV kata ton nomon marturoumenoV upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

13. elqwn proV me kai epistaV eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eiV auton

14. o de eipen o qeoV twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoV autou

15. oti esh martuV autw proV pantaV anqrwpouV wn ewrakaV kai hkousaV

16. kai nun ti melleiV anastaV baptisai kai apolousai taV amartiaV sou epikalesamenoV to onoma tou kuriou

17. egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei

18. kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou thn marturian peri emou

19. kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taV sunagwgaV touV pisteuontaV epi se

20. kai ote execeito to aima stefanou tou marturoV sou kai autoV hmhn efestwV kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

21. kai eipen proV me poreuou oti egw eiV eqnh makran exapostelw se

22. hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legonteV aire apo thV ghV ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn

23. kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eiV ton aera

24. ekeleusen auton o ciliarcoV agesqai eiV thn parembolhn eipwn mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwV epefwnoun autw

25. wV de proeteinen auton toiV imasin eipen proV ton estwta ekatontarcon o pauloV ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

26. akousaV de o ekatontarcoV proselqwn aphggeilen tw ciliarcw legwn ora ti melleiV poiein o gar anqrwpoV outoV rwmaioV estin

27. proselqwn de o ciliarcoV eipen autw lege moi ei su rwmaioV ei o de efh nai

28. apekriqh te o ciliarcoV egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloV efh egw de kai gegennhmai

29. euqewV oun apesthsan ap autou oi mellonteV auton anetazein kai o ciliarcoV de efobhqh epignouV oti rwmaioV estin kai oti hn auton dedekwV

30. th de epaurion boulomenoV gnwnai to asfaleV to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touV arciereiV kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eiV autouV

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina