1. kai en tw sumplhrousqai thn hmeran thV penthkosthV hsan apanteV omoqumadon epi to auto

2. kai egeneto afnw ek tou ouranou hcoV wsper feromenhV pnohV biaiaV kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi

3. kai wfqhsan autoiV diamerizomenai glwssai wsei puroV ekaqisen te ef ena ekaston autwn

4. kai eplhsqhsan apanteV pneumatoV agiou kai hrxanto lalein eteraiV glwssaiV kaqwV to pneuma edidou autoiV apofqeggesqai

5. hsan de en ierousalhm katoikounteV ioudaioi andreV eulabeiV apo pantoV eqnouV twn upo ton ouranon

6. genomenhV de thV fwnhV tauthV sunhlqen to plhqoV kai sunecuqh oti hkouon eiV ekastoV th idia dialektw lalountwn autwn

7. existanto de panteV kai eqaumazon legonteV proV allhlouV ouk idou panteV outoi eisin oi lalounteV galilaioi

8. kai pwV hmeiV akouomen ekastoV th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen

9. parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikounteV thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian

10. frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh thV libuhV thV kata kurhnhn kai oi epidhmounteV rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi

11. krhteV kai arabeV akouomen lalountwn autwn taiV hmeteraiV glwssaiV ta megaleia tou qeou

12. existanto de panteV kai dihporoun alloV proV allon legonteV ti an qeloi touto einai

13. eteroi de cleuazonteV elegon oti gleukouV memestwmenoi eisin

14. staqeiV de petroV sun toiV endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autoiV andreV ioudaioi kai oi katoikounteV ierousalhm apanteV touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou

15. ou gar wV umeiV upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith thV hmeraV

16. alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl

17. kai estai en taiV escataiV hmeraiV legei o qeoV ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai

18. kai ge epi touV doulouV mou kai epi taV doulaV mou en taiV hmeraiV ekeinaiV ekcew apo tou pneumatoV mou kai profhteusousin

19. kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thV ghV katw aima kai pur kai atmida kapnou

20. o hlioV metastrafhsetai eiV skotoV kai h selhnh eiV aima prin h elqein thn hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

21. kai estai paV oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

22. andreV israhlitai akousate touV logouV toutouV ihsoun ton nazwraion andra apo tou qeou apodedeigmenon eiV umaV dunamesin kai terasin kai shmeioiV oiV epoihsen di autou o qeoV en mesw umwn kaqwV kai autoi oidate

23. touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton labonteV dia ceirwn anomwn prosphxanteV aneilete

24. on o qeoV anesthsen lusaV taV wdinaV tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou

25. dabid gar legei eiV auton prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoV oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw

26. dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi

27. oti ouk egkataleiyeiV thn yuchn mou eiV adou oude dwseiV ton osion sou idein diafqoran

28. egnwrisaV moi odouV zwhV plhrwseiV me eufrosunhV meta tou proswpou sou

29. andreV adelfoi exon eipein meta parrhsiaV proV umaV peri tou patriarcou dabid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri thV hmeraV tauthV

30. profhthV oun uparcwn kai eidwV oti orkw wmosen autw o qeoV ek karpou thV osfuoV autou to kata sarka anasthsein ton criston kaqisai epi tou qronou autou

31. proidwn elalhsen peri thV anastasewV tou cristou oti ou kateleifqh h yuch autou eiV adou oude h sarx autou eiden diafqoran

32. touton ton ihsoun anesthsen o qeoV ou panteV hmeiV esmen martureV

33. th dexia oun tou qeou uywqeiV thn te epaggelian tou agiou pneumatoV labwn para tou patroV execeen touto o nun umeiV blepete kai akouete

34. ou gar dabid anebh eiV touV ouranouV legei de autoV eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

35. ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

36. asfalwV oun ginwsketw paV oikoV israhl oti kai kurion kai criston auton o qeoV epoihsen touton ton ihsoun on umeiV estaurwsate

37. akousanteV de katenughsan th kardia eipon te proV ton petron kai touV loipouV apostolouV ti poihsomen andreV adelfoi

38. petroV de efh proV autouV metanohsate kai baptisqhtw ekastoV umwn epi tw onomati ihsou cristou eiV afesin amartiwn kai lhyesqe thn dwrean tou agiou pneumatoV

39. umin gar estin h epaggelia kai toiV teknoiV umwn kai pasin toiV eiV makran osouV an proskaleshtai kurioV o qeoV hmwn

40. eteroiV te logoiV pleiosin diemartureto kai parekalei legwn swqhte apo thV geneaV thV skoliaV tauthV

41. oi men oun asmenwV apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai

42. hsan de proskarterounteV th didach twn apostolwn kai th koinwnia kai th klasei tou artou kai taiV proseucaiV

43. egeneto de pash yuch foboV polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto

44. panteV de oi pisteuonteV hsan epi to auto kai eicon apanta koina

45. kai ta kthmata kai taV uparxeiV epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tiV creian eicen

46. kaq hmeran te proskarterounteV omoqumadon en tw ierw klwnteV te kat oikon arton metelambanon trofhV en agalliasei kai afelothti kardiaV

47. ainounteV ton qeon kai econteV carin proV olon ton laon o de kurioV prosetiqei touV swzomenouV kaq hmeran th ekklhsia

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina