1. Pošto Isus završi upuæivati dvanaestoricu uèenika, ode odande nauèavati i propovijedati po njihovim gradovima.

2. A kad Ivan u tamnici doèu za djela Kristova, posla svoje uèenike

3. da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doæi ili drugoga da èekamo?"

4. Isus im odgovori: "Poðite i javite Ivanu što ste èuli i vidjeli:

5. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje Evanðelje.

6. I blago onom tko se ne sablazni o mene."

7. Kad oni odoše, poèe Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?

8. Ili što ste izišli vidjeti? Èovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima.

9. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka.

10. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

11. Zaista, kažem vam, izmeðu roðenih od žene ne usta veæi od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veæi je od njega!

12. A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe.

13. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.

14. Zapravo ako hoæete: on je Ilija koji ima doæi."

15. "Tko ima uši, neka èuje."

16. "A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:

17. 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'"

18. "Doista, doðe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'Ðavla ima.'

19. Doðe Sin Èovjeèji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim."

20. Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih èudesa, a oni se ne obratiše:

21. "Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila èudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se veæ oni u kostrijeti i pepelu bili obratili.

22. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit æe na Dan sudnji lakše negoli vama."

23. "I ti, Kafarnaume! Zar æeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje æeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila èudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.

24. Ali kažem vam: Zemlji æe sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi."

25. U ono vrijeme reèe Isus: "Slavim te, Oèe, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

26. Da, Oèe, tako se tebi svidjelo.

27. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoæe objaviti."

28. "Doðite k meni svi koji ste izmoreni i optereæeni i ja æu vas odmoriti.

29. Uzmite jaram moj na sebe, uèite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naæi æete spokoj dušama svojim.

30. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina