1. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu

2. raspitujuæi se: "Gdje je taj novoroðeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se doðosmo pokloniti."

3. Kada to doèu kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.

4. Sazva sve glavare sveæenièke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.

5. Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

6. A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji meðu kneževstvima Judinim jer iz tebe æe izaæi vladalac koji æe pasti narod moj - Izraela!

7. Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.

8. Zatim ih posla u Betlehem: "Poðite, reèe, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga naðete, javite mi da i ja poðem te mu se poklonim."

9. Oni saslušavši kralja, poðoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iðaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.

10. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošæu veoma velikom.

11. Uðu u kuæu, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu nièice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

12. Upuæeni zatim u snu da se ne vraæaju Herodu, otiðoše drugim putem u svoju zemlju.

13. A pošto oni otiðoše, gle, anðeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reèe, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer æe Herod tražiti dijete da ga pogubi.

14. On ustane, uzme noæu dijete i majku njegovu te krene u Egipat.

15. I osta ondje do Herodova skonèanja - da se ispuni što Gospodin reèe po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

16. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve djeèake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca.

17. Tada se ispuni što je reèeno po proroku Jeremiji:

18. U Rami se glas èuje, kuknjava i plaè gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neæe da se utješi jer više ih nema.

19. Nakon Herodova skonèanja, gle, anðeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu:

20. "Ustani, reèe, uzmi dijete i njegovu majku te poði u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili."

21. On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uðe u zemlju izraelsku.

22. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poæi onamo pa, upuæen u snu, ode u kraj galilejski.

23. Doðe i nastani se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je reèeno po prorocima: Zvat æe se Nazareæanin.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina