1. I kad Isus završi sve te besjede, reèe svojim uèenicima:

2. "Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Èovjeèji predaje se da se razapne."

3. Uto se sabraše glavari sveæenièki i starješine narodne u dvoru velikoga sveæenika imenom Kajfe

4. i zakljuèiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti.

5. Jer se govorilo: "Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu."

6. Kad je Isus bio u Betaniji, u kuæi Šimuna Gubavca,

7. pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.

8. Vidjevši to, uèenici negodovahu: "Èemu ta rasipnost?

9. Moglo se to skupo prodati i dati siromasima."

10. Zapazio to Isus pa im reèe: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo uèini prema meni.

11. Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda.

12. Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to uèini.

13. Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen."

14. Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, poðe glavarima sveæenièkim

15. i reèe: "Što æete mi dati i ja æu vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka.

16. Otada je tražio priliku da ga preda.

17. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše uèenici Isusu i upitaše: "Gdje hoæeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?"

18. On reèe: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Uèitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim uèenicima.'"

19. I uèine uèenici kako im naredi Isus i priprave pashu.

20. Uveèer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.

21. I dok su blagovali, reèe: "Zaista, kažem vam, jedan æe me od vas izdati."

22. Silno ožalošæeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?"

23. On odgovori: "Onaj koji umoèi sa mnom ruku u zdjelu, taj æe me izdati.

24. Sin Èovjeèji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao èovjeku onomu koji predaje Sina Èovjeèjega. Tomu bi èovjeku bolje bilo da se ni rodio nije."

25. A Juda, izdajnik, prihvati i reèe: "Da nisam ja, uèitelju?" Reèe mu: "Ti kaza."

26. I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreèe blagoslov pa razlomi, dade svojim uèenicima i reèe: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"

27. I uze èašu, zahvali i dade im govoreæi: "Pijte iz nje svi!

28. Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.

29. A kažem vam: ne, neæu od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad æu ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega."

30. Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

31. Tada im reèe Isus: "Svi æete se vi još ove noæi sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit æe pastira i stado æe se razbjeæi.

32. Ali kad uskrsnem, iæi æu pred vama u Galileju.'

33. Nato æe mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neæu!"

34. Reèe mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noæi, prije negoli se pijetao oglasi, triput æeš me zatajiti!"

35. Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neæu te zatajiti." Tako rekoše i svi uèenici.

36. Tada doðe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže uèenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se."

37. I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.

38. Tada im reèe: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!"

39. I ode malo dalje, pade nièice moleæi: "Oèe moj! Ako je moguæe, neka me mimoiðe ova èaša. Ali ne kako ja hoæu, nego kako hoæeš ti."

40. I doðe uèenicima i naðe ih pozaspale pa reèe Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?

41. Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."

42. Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oèe moj! Ako nije moguæe da me èaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!"

43. I ponovno doðe i naðe ih pozaspale, oèi im se sklapale.

44. Opet ih ostavi, poðe i pomoli se po treæi put ponavljajuæi iste rijeèi.

45. Tada doðe uèenicima i reèe im: "Samo spavajte i poèivajte! Evo, približio se èas! Sin Èovjeèji predaje se u ruke grešnièke!

46. Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica."

47. Dok je on još govorio, gle, doðe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s maèevima i toljagama poslana od glavara sveæenièkih i starješina narodnih.

48. A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!"

49. I odmah pristupi Isusu i reèe: "Zdravo, Uèitelju!" I poljubi ga.

50. A Isus mu reèe: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga.

51. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu maè, udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu uho.

52. Kaže mu tada Isus: "Vrati maè na njegovo mjesto jer svi koji se maèa laæaju od maèa i ginu.

53. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anðela?

54. No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?"

55. U taj èas reèe Isus svjetini: "Kao na razbojnika iziðoste s maèevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeðah u Hramu nauèavajuæi i ne uhvatiste me."

56. A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proroèka. Tada ga svi uèenici ostave i pobjegnu.

57. Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu sveæeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine.

58. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog sveæenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.

59. A glavari sveæenièki i cijelo Vijeæe tražili su kakvo lažno svjedoèanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti.

60. Ali ne naðoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica

61. i reknu: "Ovaj reèe: 'Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'"

62. Usta nato veliki sveæenik i reèe mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoèe?"

63. Isus je šutio. Reèe mu veliki sveæenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?"

64. Reèe mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada æete gledati Sina Èovjeèjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim."

65. Nato veliki sveæenik razdrije haljine govoreæi: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste èuli hulu!

66. Što vam se èini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!"

67. Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali

68. govoreæi: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?"

69. A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreæi: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem."

70. On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš."

71. Kad iziðe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazoènima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazareæaninom."

72. On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga èovjeka."

73. Malo zatim nazoèni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!"

74. On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga èovjeka." I odmah se oglasi pijetao.

75. I spomenu se Petar rijeèi koju mu Isus reèe: "Prije nego se pijetao oglasi, triput æeš me zatajiti." I iziðe te gorko zaplaka.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina