1. Onoga dana Isus iziðe iz kuæe i sjede uz more.

2. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao uæi u laðu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali.

3. I zborio im je mnogo u prispodobama: "Gle, iziðe sijaè sijati.

4. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, doðoše ptice i pozobaše ga.

5. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje.

6. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se.

7. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.

8. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treæe tridesetostruk."

9. "Tko ima uši, neka èuje!"

10. I pristupe uèenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?"

11. On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.

12. Doista, onomu tko ima dat æe se i obilovat æe, a onomu tko nema oduzet æe se i ono što ima.

13. U prispodobama im zborim zato što gledajuæi ne vide i slušajuæi ne èuju i ne razumiju."

14. "Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat æete, slušati - i neæete razumjeti; gledat æete, gledati - i neæete vidjeti!

15. Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši zaèepiše, oèi zatvoriše da oèima ne vide, ušima ne èuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izlijeèim.

16. A blago vašim oèima što vide, i ušima što slušaju.

17. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i èuti što vi slušate, ali nisu èuli."

18. "Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaèu.

19. Svakomu koji sluša Rijeè o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan.

20. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji èuje Rijeè i odmah je s radošæu prima,

21. ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Rijeèi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba.

22. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Rijeè, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Rijeè, te ona ostane bez ploda.

23. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Rijeè sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko."

24. Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad èovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi.

25. Dok su njegovi ljudi spavali, doðe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.

26. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj.

27. Sluge pristupe domaæinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?'

28. On im odgovori: 'Neprijatelj èovjek to uèini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoæeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?'

29. A on reèe: 'Ne! Da ne biste sabiruæi kukolj išèupali zajedno s njim i pšenicu.

30. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reæi æu žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'"

31. I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad èovjek uze gorušièino zrno i posija ga na svojoj njivi.

32. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veæe je od svega povræa. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama."

33. I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne."

34. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba -

35. da se ispuni što je reèeno po proroku: Otvorit æu u prispodobama usta svoja, iznijet æu što je sakriveno od postanka svijeta.

36. Tada otpusti mnoštvo i uðe u kuæu. Pristupe mu uèenici govoreæi: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi."

37. On odgovori: "Sijaè dobroga sjemena jest Sin Èovjeèji.

38. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga.

39. Neprijatelj koji ga posija jest ðavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anðeli.

40. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako æe biti na svršetku svijeta.

41. Sin æe Èovjeèji poslati svoje anðele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike

42. i bace ih u peæ ognjenu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi.

43. Tada æe pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka èuje!"

44. "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: èovjek ga pronaðe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu."

45. "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:

46. pronaðe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga."

47. "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža baèena u more zahvati svakovrsne ribe.

48. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace.

49. Tako æe biti na svršetku svijeta. Iziæi æe anðeli, odijeliti zle od pravednih

50. i baciti ih u peæ ognjenu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi."

51. "Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo."

52. A on æe im: "Stoga svaki pismoznanac upuæen u kraljevstvo nebesko slièan je èovjeku domaæinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro."

53. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

54. I doðe u svoj zavièaj. Nauèavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te èudesne sile?

55. Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braæa Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda?

56. I sestre mu nisu li sve meðu nama? Odakle mu sve to?"

57. I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reèe: "Nije prorok bez èasti doli u svom zavièaju i u svom domu."

58. I ne uèini ondje mnogo èudesa zbog njihove nevjere.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina