1. Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,

2. i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.

3. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.

4. A Petar prihvati i reèe Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoæeš, naèinit æu ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

5. Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"

6. Èuvši glas, uèenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.

7. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reèe: "Ustanite, ne bojte se!"

8. Podigoše oèi, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

9. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viðenje dok Sin Èovjeèji od mrtvih ne uskrsne."

10. Upitaše ga uèenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da doðe Ilija?"

11. On im odgovori: "Ilija æe doduše doæi i sve obnoviti.

12. No velim vam: Ilija je veæ došao, ali ga ne upoznaše, veæ uèiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Èovjeèjemu trpjeti od njih."

13. Tada razumješe uèenici da im to reèe o Ivanu Krstitelju.

14. Kada doðoše k mnoštvu, pristupi mu èovjek, padne pred njim na koljena

15. i reèe: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjeseèar i zlo mu je. Èesto doista pada u oganj i èesto u vodu.

16. Dovedoh ga tvojim uèenicima i ne mogoše ga izlijeèiti."

17. A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!"

18. I zaprijeti Isus zloduhu te on iziðe iz njega. I ozdravi djeèak toga èasa.

19. Tada uèenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?"

20. Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušièino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit æe se i ništa vam neæe biti nemoguæe."

21. #

22. A kad su se skupili u Galileji, reèe im Isus: "Sin Èovjeèji ima biti predan ljudima u ruke

23. i ubit æe ga, ali on æe treæi dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno.

24. Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Uèitelj vaš ne plaæa dvodrahme?"

25. "Plaæa", odgovori. A kad on uðe u kuæu, pretekne ga Isus: "Što ti se èini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuðih?"

26. Kad on odgovori: "Od tuðih!", reèe mu Isus: "Sinovi su, dakle, osloboðeni.

27. Ali da ih ne sablaznimo, poði k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiðe uzmi, otvori joj usta i naæi æeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se."

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina