1. kai ebouleusato dauid meta twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn panti hgoumenw

2. kai eipen dauid th pash ekklhsia israhl ei ef' umin agaqon kai para kuriou qeou hmwn euodwqh aposteilwmen proV touV adelfouV hmwn touV upoleleimmenouV en pash gh israhl kai met' autwn oi iereiV oi leuitai en polesin katascesewV autwn kai sunacqhsontai proV hmaV

3. kai metenegkwmen thn kibwton tou qeou hmwn proV hmaV oti ouk ezhthsan authn af' hmerwn saoul

4. kai eipen pasa h ekklhsia tou poihsai outwV oti euqhV o logoV en ofqalmoiV pantoV tou laou

5. kai exekklhsiasen dauid ton panta israhl apo oriwn aiguptou kai ewV eisodou hmaq tou eisenegkai thn kibwton tou qeou ek polewV iarim

6. kai anhgagen authn dauid kai paV israhl anebh eiV polin dauid h hn tou iouda tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou kuriou kaqhmenou epi ceroubin ou epeklhqh onoma autou

7. kai epeqhkan thn kibwton tou qeou epi amaxan kainhn ex oikou aminadab kai oza kai oi adelfoi autou hgon thn amaxan

8. kai dauid kai paV israhl paizonteV enantion tou qeou en pash dunamei kai en yaltwdoiV kai en kinuraiV kai en nablaiV en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en salpigxin

9. kai hlqosan ewV thV alwnoV kai exeteinen oza thn ceira autou tou katascein thn kibwton oti exeklinen authn o moscoV

10. kai equmwqh orgh kurioV epi oza kai epataxen auton ekei dia to ekteinai thn ceira autou epi thn kibwton kai apeqanen ekei apenanti tou qeou

11. kai hqumhsen dauid oti diekoyen kurioV diakophn en oza kai ekalesen ton topon ekeinon diakoph oza ewV thV hmeraV tauthV

12. kai efobhqh dauid ton qeon en th hmera ekeinh legwn pwV eisoisw proV emauton thn kibwton tou qeou

13. kai ouk apestreyen dauid thn kibwton proV eauton eiV polin dauid kai exeklinen authn eiV oikon abeddara tou geqqaiou

14. kai ekaqisen h kibwtoV tou qeou en oikw abeddara treiV mhnaV kai euloghsen o qeoV abeddaram kai panta ta autou

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina