1. kai uioi iouda fareV arswn kai carmi kai wr soubal

2. kai raia uioV autou kai soubal egennhsen ton ieq kai ieq egennhsen ton acimi kai ton laad autai ai geneseiV tou saraqi

3. kai outoi uioi aitam iezrahl kai ragma kai iabaV kai onoma adelfhV autwn eshlebbwn

4. kai fanouhl pathr gedwr kai azhr pathr wsan outoi uioi wr tou prwtotokou efraqa patroV baiqlaem

5. kai tw saour patri qekwe hsan duo gunaikeV awda kai qoada

6. kai eteken autw awda ton wcazam kai ton hfad kai ton qaiman kai ton asqhran panteV outoi uioi awdaV

7. kai uioi qoada sareq kai saar kai eqnan

8. kai kwV egennhsen ton enwb kai ton sabhba kai gennhseiV adelfou rhcab uiou iarim

9. kai hn igabhV endoxoV uper touV adelfouV autou kai h mhthr ekalesen to onoma autou igabhV legousa etekon wV gabhV

10. kai epekalesato igabhV ton qeon israhl legwn ean eulogwn euloghshV me kai plhqunhV ta oria mou kai h h ceir sou met' emou kai poihseiV gnwsin tou mh tapeinwsai me kai ephgagen o qeoV panta osa hthsato

11. kai caleb pathr asca egennhsen ton macir outoV pathr assaqwn

12. kai assaqwn egennhsen ton baqrefan kai ton fesshe kai ton qana patera polewV naaV adelfou eselwn tou kenezi outoi andreV rhfa

13. kai uioi kenez goqonihl kai saraia kai uioi goqonihl aqaq

14. kai manaqi egennhsen ton gofera kai saraia egennhsen ton iwab patera ageaddair oti tektoneV hsan

15. kai uioi caleb uiou iefonnh hra ala kai noom kai uioi ala kenez

16. kai uioV autou gesehl amhaci kai zafa kai zaira kai eserahl

17. kai uioi esri ieqer mwrad kai afer kai ialwn kai egennhsen ieqer ton marwn kai ton semai kai ton mareq patera esqemwn

18. kai h gunh autou auth adia eteken ton iared patera gedwr kai ton aber patera swcwn kai ton iekqihl patera zanw kai outoi uioi gelia qugatroV faraw hn elaben mwrhd

19. kai uioi gunaikoV thV idouiaV adelfhV nacem kai dalia pathr keila kai semeiwn pathr iwman kai uioi nahm patroV keila agarmi kai esqemwh macaqi

20. kai uioi semiwn amnwn kai rana uioV anan kai qilwn kai uioi isei zwaq kai uioi zwaq

21. uioi shlwm uiou iouda hr pathr lhca kai laada pathr marhsa kai geneseiV oikiwn efraq abak tw oikw esoba

22. kai iwakim kai andreV cwzhba kai iwaV kai saraf oi katwkhsan en mwab kai apestreyen autouV abedhrin aqoukiin

23. outoi kerameiV oi katoikounteV en nataim kai gadhra meta tou basilewV en th basileia autou eniscusan kai katwkhsan ekei

24. uioi sumewn namouhl kai iamin iarib zare saoul

25. salem uioV autou mabasam uioV autou masma uioV autou

26. amouhl uioV autou saboud uioV autou zakcour uioV autou semei uioV autou

27. kai tw semei uioi ekkaideka kai qugatereV treiV kai toiV adelfoiV autwn ouk hsan uioi polloi kai pasai ai patriai autwn ouk epleonasan wV uioi iouda

28. kai katwkhsan en bhrsabee kai sama kai mwlada kai eshrsoual

29. kai en balaa kai boasom kai qoulad

30. kai baqouhl kai erma kai seklag

31. kai baiqmarcabwq kai hmisu swsim kai oikon baroumsewrim autai poleiV autwn ewV basilewV dauid

32. kai epauleiV autwn aitam kai hnremmwn kai qokkan kai aisan poleiV pente

33. kai pasai ai epauleiV autwn kuklw twn polewn toutwn ewV baal auth h katascesiV autwn kai o katalocismoV autwn

34. kai moswbab kai iemoloc kai iwsia uioV amasia

35. kai iwhl kai outoV uioV isabia uioV saraia uioV asihl

36. kai eliwhnai kai iakaba kai iasouia kai asaia kai edihl kai ismahl kai banaia

37. kai zouza uioV sefei uiou allwn uiou iedia uiou samari uiou samaiou

38. outoi oi dielqonteV en onomasin arcontwn en taiV genesesin autwn kai en oikoiV patriwn autwn eplhqunqhsan eiV plhqoV

39. kai eporeuqhsan ewV tou elqein gerara ewV twn anatolwn thV gai tou zhthsai nomaV toiV kthnesin autwn

40. kai euron nomaV pionaV kai agaqaV kai h gh plateia enantion autwn kai eirhnh kai hsucia oti ek twn uiwn cam twn katoikountwn ekei emprosqen

41. kai hlqosan outoi oi gegrammenoi ep' onomatoV en hmeraiV ezekiou basilewV iouda kai epataxan touV oikouV autwn kai touV minaiouV ouV eurosan ekei kai aneqematisan autouV ewV thV hmeraV tauthV kai wkhsan ant' autwn oti nomai toiV kthnesin autwn ekei

42. kai ex autwn apo twn uiwn sumewn eporeuqhsan eiV oroV shir andreV pentakosioi kai falettia kai nwadia kai rafaia kai ozihl uioi iesi arconteV autwn

43. kai epataxan touV kataloipouV touV kataleifqentaV tou amalhk kai katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina