1. kai epoihsen autw oikiaV en polei dauid kai htoimasen ton topon th kibwtw tou qeou kai epoihsen auth skhnhn

2. tote eipen dauid ouk estin arai thn kibwton tou qeou all' h touV leuitaV oti autouV exelexato kurioV airein thn kibwton kuriou kai leitourgein autw ewV aiwnoV

3. kai exekklhsiasen dauid ton panta israhl eiV ierousalhm tou anenegkai thn kibwton kuriou eiV ton topon on htoimasen auth

4. kai sunhgagen dauid touV uiouV aarwn kai touV leuitaV

5. twn uiwn kaaq ourihl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton eikosi

6. twn uiwn merari asaia o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi penthkonta

7. twn uiwn ghrsam iwhl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton penthkonta

8. twn uiwn elisafan samaiaV o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi

9. twn uiwn cebrwn elihl o arcwn kai oi adelfoi autou ogdohkonta

10. twn uiwn ozihl aminadab o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton deka duo

11. kai ekalesen dauid ton sadwk kai abiaqar touV iereiV kai touV leuitaV ton ourihl asaia iwhl samaian elihl aminadab

12. kai eipen autoiV umeiV arconteV patriwn twn leuitwn agnisqhte umeiV kai oi adelfoi umwn kai anoisete thn kibwton tou qeou israhl ou htoimasa auth

13. oti ouk en tw proteron umaV einai diekoyen o qeoV hmwn en hmin oti ouk ezhthsamen en krimati

14. kai hgnisqhsan oi iereiV kai oi leuitai tou anenegkai thn kibwton qeou israhl

15. kai elabon oi uioi twn leuitwn thn kibwton tou qeou wV eneteilato mwushV en logw qeou kata thn grafhn en anaforeusin ep' autouV

16. kai eipen dauid toiV arcousin twn leuitwn sthsate touV adelfouV autwn touV yaltwdouV en organoiV wdwn nablaiV kai kinuraiV kai kumbaloiV tou fwnhsai eiV uyoV en fwnh eufrosunhV

17. kai esthsan oi leuitai ton aiman uion iwhl ek twn adelfwn autou asaf uioV baracia kai ek twn uiwn merari adelfwn autou aiqan uioV kisaiou

18. kai met' autwn adelfoi autwn oi deuteroi zacariaV kai ozihl kai semiramwq kai iihl kai wni kai eliab kai banaia kai maasaia kai mattaqia kai elifalia kai makenia kai abdedom kai iihl kai oziaV oi pulwroi

19. kai oi yaltwdoi aiman asaf kai aiqan en kumbaloiV calkoiV tou akousqhnai poihsai

20. zacariaV kai ozihl semiramwq iihl wni eliab masaiaV banaiaV en nablaiV epi alaimwq

21. kai mattaqiaV kai elifaliaV kai makeniaV kai abdedom kai iihl kai oziaV en kinuraiV amaseniq tou eniscusai

22. kai cwnenia arcwn twn leuitwn arcwn twn wdwn oti sunetoV hn

23. kai baracia kai hlkana pulwroi thV kibwtou

24. kai sobnia kai iwsafat kai naqanahl kai amasai kai zacaria kai banai kai eliezer oi iereiV salpizonteV taiV salpigxin emprosqen thV kibwtou tou qeou kai abdedom kai iia pulwroi thV kibwtou tou qeou

25. kai hn dauid kai oi presbuteroi israhl kai oi ciliarcoi oi poreuomenoi tou anagagein thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ex oikou abdedom en eufrosunh

26. kai egeneto en tw katiscusai ton qeon touV leuitaV airontaV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai equsan epta moscouV kai epta kriouV

27. kai dauid periezwsmenoV en stolh bussinh kai panteV oi leuitai aironteV thn kibwton diaqhkhV kuriou kai oi yaltwdoi kai cwneniaV o arcwn twn wdwn twn adontwn kai epi dauid stolh bussinh

28. kai paV israhl anagonteV thn kibwton diaqhkhV kuriou en shmasia kai en fwnh swfer kai en salpigxin kai en kumbaloiV anafwnounteV nablaiV kai en kinuraiV

29. kai egeneto kibwtoV diaqhkhV kuriou kai hlqen ewV polewV dauid kai melcol qugathr saoul parekuyen dia thV quridoV kai eiden ton basilea dauid orcoumenon kai paizonta kai exoudenwsen auton en th yuch authV

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina